Nya krav kan stop­pa Tur­ki­et

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Tur­ki­et hop­pas få bli Em-ar­ran­gör i fotboll 2024 ef­ter tre ti­di­ga­re miss­lyc­ka­de kam­pan­jer. Frå­gan är om lan­det kla­rar Ue­fas nya hår­da krav på mäs­ter­skaps­ar­ran­gö­rer som bland an­nat hand­lar om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och skydd mot kor­rup­tion.

”Skyd­det av mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och ar­bets­ta­ga­res rät­tig­he­ter är av störs­ta vikt för Ue­fa”, sä­ger ord­fö­ran­den Alek­san­der Ce­fe­rin i ett press­med­de­lan­de.

”Från och med nu mås­te sö­kan­de na­tio­ner hål­la sig strikt till des­sa reg­ler”.

En­bart Tyskland och Tur­ki­et har vi­sat in­tres­se för att ar­ran­ge­ra EM om sju år. Be­slu­tet om värd­na­tion ska tas näs­ta år.

Det har va­rit oro­ligt i Tur­ki­et ef­ter en ut­ö­kad mi­li­tärkupp för­ra som­ma­ren. Det rå­der un­dan­tags­till­stånd och runt 47 000 per­so­ner har gri­pits. Pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan har ny­li­gen ut­ö­kat sin makt ge­nom ett folk­om­röst­nings­be­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.