Kal­la sat­sar mot OS på egen hand

LÄNGDSKIDOR: ETT VÄLOLJAT TEAM SKA HJÄLPA STJÄR­NAN TILL FRAM­GÅNG

Hallands Nyheter - - Sporten - LASSE MANNHEIMER TT

Att Char­lot­te Kal­la vill ta an­svar för sin egen fram­gång märks di­rekt. Fram­för en be­då­ran­de lapp­ländsk fond be­stå­en­de av skog, Mars­fjäl­lens snö­i­ga top­par och den frus­na Kult­sjön, är det hon, in­te nå­gon trä­na­re el­ler me­di­e­an­sva­rig, som drar igång press­träf­fen i Sax­näs.

– Su­per­kul att så många har hit­tat hit till den här met­ro­po­len i Väs­ter­bot­tens­fjäl­len, sä­ger Char­lot­te Kal­la.

Hon be­rät­tar om be­slu­tet att gö­ra om fjol­å­rets sats­ning: att stäl­la sig ut­an­för lands­la­get un­der som­ma­roch höst­sä­song­en fram till täv­lings­star­ten i no­vem­ber.

– Pre­cis som i fjol grun­dar det sig på att jag i fle­ra års tid har för­sökt hit­ta en lös­ning där jag och Mag­nus (Ing­es­son, Kal­las trä­na­re) kan job­ba när­ma­re varand­ra. Jag tror att en när­va­ran­de trä­na­re, som man kan träf­fa kon­ti­nu­er­ligt, ger bätt­re re­sul­tat i läng­den, sä­ger Char­lot­te Kal­la.

La­get kring Kal­la ut­görs för­u­tom Ing­es­son av sys­tern och sjuk­gym­nas­ten * * * Ce­ci­lia Kal­la, fysträ­na­ren Stefan Thom­son, psy­ko­lo­gen Tho­mas Nilsson, press­an­sva­ri­ge Tor­björn Nord­vall och ma­na­gern Ola Hå­kans­son.

– Vi har job­bat länge ihop och har lärt kän­na varand­ra. En väl­digt vik­tig pa­ra­me­ter, tror vi, är att det finns ett för­tro­en­de mel­lan den ak­ti­va och le­da­ren. Det är det vi byg­ger he­la sa­m­ar­be­tet på, sä­ger Mag­nus Ing­es­son.

FÖR­U­TOM DET VÄLOLJADE tea­met har Char­lot­te Kal­la ock­så märkt and­ra po­si­ti­va sa­ker med sats­ning­en. Som att hon har tving­ats ta mer an­svar för sitt liv som ski­då­ka­re.

– Jag har upp­täckt sa­ker på vägen, som jag in­te var med­ve­ten om att en egen sats­ning skul­le le­da till. Som att jag har ta­git mer an­svar i år, även kring and­ra om­rå­den än just trä­ning. Att in­te lå­ta sa­ker hänga i luf­ten har gett mig mer ener­gi, sä­ger Char­lot­te Kal­la.

– Det är en gans­ka kom­plex värld, att va­ra eli­tid­rot­ta­re 2017. Det är sa­ker som jag kanske in­te var med­ve­ten om när jag val­de ski­dåk­ning som sju­å­ring.

Trots att många må­na­der åter­står är sik­tet re­dan nu in­ställt på OS i Py­e­ong­chang i feb­ru­a­ri näs­ta år. Världs­cu­pen kom­mer att spe­la en se­kun­där roll den kom­man­de sä­song­en, och hon kom­mer bland an­nat att stå över Tour de Ski, som lig­ger ba­ra en må­nad fö­re OS.

– Täv­lings­sä­song­en kom­mer de­fi­ni­tivt mer att bli upp­lagd för att jag ska kun­na pre­ste­ra i bör­jan av feb­ru­a­ri. Så jag kom­mer in­te att kö­ra al­la världs­cup­täv­ling­ar.

Sa­m­ar­be­tet med fa­vo­ritträ­na­ren och vil­jan att ta stör­re eget an­svar blev av­gö­ran­de. Char­lot­te Kal­la trä­nar mot OS på egen hand, och vill läg­ga det se­nas­te årets tur­bu­lens bakom sig. – Jag hop­pas att det in­te ska va­ra li­ka myc­ket grus på vägen mot OS, sä­ger hon.

HELT UTESTÄNGD FRÅN lands­la­get är hon in­te hel­ler. Likt för­ra sä­song­en får Kal­la hjälp ge­nom att lands­la­gets val­la­team tar fram ski­dor åt hen­ne. Dess­utom hjäl­per en per­son på för­bunds­kans­li­et till med att bo­ka ex­em­pel­vis re­sor och hyr­bi­lar.

Char­lot­te Kal­la stan­nar i Sax­näs till på tors­dag, för att krä­ma ur det sista som går av skid­spå­ren in­nan vå­ren slår klor­na i Sax­näs.

Där­ef­ter vän­tar SOK:S för­be­re­dan­de lä­ger på Kre­ta i maj, en förs­ta sam­ling in­för OS i Py­e­ong­chang 2018. Kal­la är den en­da läng­då­ka­ren som åker till den gre­kis­ka ön, då de fles­ta and­ra pri­o­ri­te­rar trä­ning i de svens­ka fjäl­len. Hon mö­ter i stäl­let snön i nors­ka Sog­ne­fjell 2–9 ju­ni.

– Jag tycker att det är vik­tigt att få ett av­stamp mot OS. Att få träf­fa and­ra olym­pi­er bru­kar ge mig ex­tra mo­ti­va­tion och in­spi­ra­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.