Ki­na krä­ver stopp för ro­bot­för­svar

Krä­ver att THAAD i Syd­ko­rea ome­del­bart tas ur bruk

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ki­nas re­ge­ring krä­ver att det om­strid­da ro­bot­för­svars­sy­ste­met THAAD, som ny­li­gen pla­ce­rats ut i Syd­ko­rea, ome­del­bart tas ur bruk. Sam­ti­digt an­kla­gar Nord­ko­rea USA för att dri­va Ko­re­a­halvön när­ma­re ett full­ska­ligt kärn­va­pen­k­rig.

– Ki­nas po­si­tion är en­ty­dig och orubb­lig. Vi mot­sät­ter oss ut­pla­ce­ring­en av THAAD och upp­ma­nar be­rör­da par­ter att ome­del­bart upp­hö­ra med den. Vi kom­mer att vid­ta nöd­vän­di­ga åt­gär­der för att säk­ra vå­ra in­tres­sen, sä­ger Geng Shu­ang, ta­les­per­son för det ki­ne­sis­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet.

USA med­de­la­de på mån­dags­kväl­len att det om­strid­da ro­bot­för­svars­sy­ste­met i Syd­ko­rea nu har ta­gits i bruk. Se­na­re i år ska ka­pa­ci­te­ten kom­ma att för­stär­kas yt­ter­li­ga­re, då ut­rust­ning an­län­der för att fär­dig­stäl­la sy­ste­met, som är ut­for­mat för att hind­ra och för­stö­ra kort­ och medel­di­stans­ro­bo­tar.

Ki­na an­ser att det kon­tro­ver­si­el­la ro­bot­för­svars­sy­ste­met stör den re­gi­o­na­la sä­ker­hets­ba­lan­sen.

Che­fen för mis­sil­för­svars­pro­jek­tet på Cen­ter for St­ra­ te­gic and In­ter­na­tio­nal Stu­di­es, Tho­mas Kara­ko, sä­ger att THAAD i nu­lä­get in­te räc­ker över he­la Syd­ko­rea. Sam­ti­digt tilläg­ger han att det är ett vik­tigt förs­ta steg.

– Det här skic­kar en sig­nal till Nord­ko­rea om att det in­te är nå­gon bra idé att an­fal­la.

Den nord­ko­re­ans­ka re­gi­men har de se­nas­te da­gar­na höjt ton­lä­get mot USA, som man an­ser för­sö­ker dri­va fram ett kärn­va­pen­k­rig. Den se­nas­te an­kla­gel­sen kom ti­digt på tis­da­gen, se­dan två ame­ri­kans­ka bomb­plan flu­git över Ko­re­a­halvön i sam­band med en öv­ning med det syd­ko­re­ans­ka flyg­vap­net.

Spän­ning­ar­na i om­rå­det har sti­git den se­nas­te tiden på grund av ut­veck­ling­en av Nord­ko­re­as ro­bot­ och kärn­va­pen­pro­gram, som fort­sät­ter trots sank­tio­ner från FN och var­ning­ar från USA:S pre­si­dent Do­nald Trump.

Nord­ko­rea sä­ger att de ame­ri­kans­ka pla­nen öva­de för att kun­na bom­ba vik­ti­ga mål med kärn­va­pen.

”Den vårds­lö­sa mi­li­tä­ra pro­vo­ka­tio­nen dri­ver si­tu­a­tio­nen på Ko­re­a­halvön när­ma­re ett kärn­va­pen­k­rig”, rap­por­te­rar den stat­li­ga nord­ko­re­ans­ka ny­hets­by­rån KCNA.

Syd­ko­re­as för­svars­de­par­te­ment upp­ger att mån­da­gens ge­men­sam­ma öv­ning syf­ta­de till att av­skräc­ka pro­vo­ka­tio­ner från Nord­ko­rea och gjor­des för att tes­ta be­red­ska­pen in­för even­tu­el­la kom­man­de kärn­va­pen­tes­ter. (TT­AFP)

FOTO: SHON HYUNG-JOO/AP/TT/ARKIV

På plats. Ame­ri­kansk mi­li­tär in­stal­le­rar THAAD på en fö­re det­ta golf­ba­na i Se­ongju i Syd­ko­rea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.