Kråk­fåg­lar blir säl­lan över­kör­da på vägen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Var­je år dör mil­jon­tals fåg­lar i tra­fi­ken värl­den över – men in­te vil­ka fåg­lar som helst.

En­ligt en ny stu­die är det mesta­dels fåg­lar med re­la­tivt li­ten hjär­na som blir över­kör­da. Ar­ter med stor hjär­na kla­rar sig dä­re­mot bra.

Stu­di­en, som pub­li­ce­ras i Royal So­ci­e­ty Open Sci­ence, byg­ger på en ana­lys av 3 521 fåg­lar till­hö­ran­de 251 ar­ter som hit­tats tra­fik­dö­da mel­lan 1960 och 2015 vid Christi­ans­f­eld i Dan­mark.

Al­la fåg­lar­na har un­der­ sökts nog­grant och de­ras in­re or­gan, in­klu­si­ve hjär­nan, har mätts och vägts.

Fors­kar­na kon­sta­te­rar att den re­la­ti­va hjärn­stor­le­ken, hjärn­vo­ly­men i för­hål­lan­de till kropps­stor­le­ken, har stor be­ty­del­se för vil­ka fåg­lar som blir tra­fi­kof­fer.

Ar­ter med små hjär­nor, ex­em­pel­vis du­vor, blir på­fal­lan­de of­ta över­kör­da, me­dan ex­em­pel­vis kråk­fåg­lar –kor­par, krå­kor, ka­jor, ska­tor – säl­lan dör i tra­fi­ken.

Vis­ser­li­gen kan kråk­fåg­lar of­ta rö­ra sig längs vägar­na, in­te minst för att ka­la­sa på tra­fik­dö­da­de djur, men när bi­lar­na kom­mer flyt­tar de på sig.

En­ligt stu­di­ens le­da­re, den dans­ke evo­lu­tions­bi­o­lo­gen An­ders Pape Møl­ler, är det osä­kert om det är kor­rekt att kal­la kråk­fåg­lar­na ”smar­ta­re”, men de upp­vi­sar de­fi­ ni­tivt be­te­en­den som ökar de­ras över­lev­nads­chan­ser.

Frå­gan är om tra­fi­ken är en så vik­tig döds­fak­tor att den på­ver­kat fåg­lar­nas evo­lu­tion. Har fåg­lar som und­vi­ker bi­lar bli­vit van­li­ga­re ge­nom det na­tur­li­ga ur­va­lets försorg? Fors­kar­na tror in­te det. Uppe­mot en halv mil­jard fåg­lar blir över­kör­da glo­balt var­je år. Be­räk­ning­ar vi­sar att det finns cir­ka 300 mil­jar­der fåg­lar i värl­den, vil­ket in­ne­bär att död­lig­he­ten i tra­fi­ken är cir­ka 0,16 pro­cent – tro­li­gen en allt­för låg siff­ra för att kun­na ha nå­gon ef­fekt på en evo­lu­tio­när ni­vå.

Ro­land Jo­hans­son/tt

FOTO: JANERIK HEN­RIKS­SON/TT/ARKIV

Hung­ri­ga ska­tor ka­la­sar på en råt­ta på en väg. Om en bil skul­le kom­ma längs vägen flyt­tar de ba­ra på sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.