Bak­grund: Öka­de spän­ning­ar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I bör­jan av mars sköt Nord­ko­rea upp ro­bo­tar som lan­da­de i Ja­pans­ka sjön. Det var en öv­ning för att kun­na at­tac­ke­ra ame­ri­kans­ka ba­ser i Ja­pan, en­ligt den stat­li­ga nord­ko­re­ans­ka ny­hets­by­rån KCNA. I mit­ten av mars sig­na­le­ra­de USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son att tå­la­mo­det med den nord­ko­re­ans­ka re­gi­men try­ter och att ett mi­li­tärt in­gri­pan­de är en möj­lig­het.

Nord­ko­rea har fort­satt med va­pen­tes­ter och USA:S flot­ta har när­mat sig Ko­re­a­halvön med en grupp ör­logs­far­tyg. USA:S pre­si­dent Do­nald Trump har upp­re­pa­de gång­er sagt att han kom­mer att hind­ra Nord­ko­rea från att ut­veck­la en kärn­va­pen­strids­spets som skul­le ha ka­pa­ci­tet att nå USA. Nord­ko­rea an­kla­gar i sin tur USA för att öka ris­ken för krig ge­nom att skic­ka ör­logs­far­tyg till Ko­re­a­halvön och har ho­tat med ”obarm­här­tig öde­läg­gel­se” om USA väl­jer att an­fal­la. Den 26 april blev det känt att de­lar av den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­rens ro­bot­för­svars­sy­stem THAAD har flyt­tas till söd­ra Syd­ko­rea. Un­der tis­da­gen togs sy­ste­met i bruk på en fö­re det­ta golf­ba­na. Ki­na har upp­ma­nat bå­de Nord­ko­rea och USA att slu­ta med mi­li­tä­ra ak­ti­vi­te­ter som kan få det spän­da lä­get att es­ka­le­ra. I hel­gen av­fy­ra­de Nord­ko­rea en ny ro­bot från en plats norr om hu­vud­sta­den Pyon­gy­ang, ti­digt på mor­go­nen lo­kal tid. Testet rap­por­te­ras dock ha miss­lyc­kats och ro­bo­ten ex­plo­de­ra­de kort ef­ter upp­skjut­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.