Svart­lis­tar hat­pre­di­kan­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■DAN­MARK. Dan­mark har pub­li­ce­rat en lis­ta över re­li­giö­sa le­da­re som är bann­lys­ta från att re­sa in i lan­det, med hän­vis­ning till den all­män­na ord­ning­en.

– Re­ge­ring­en kom­mer in­te att ac­cep­te­ra att hat­pre­di­kan­ter kom­mer till Dan­mark för att pre­di­ka hat mot det dans­ka sam­häl­let och för att in­dokt­ri­ne­ra and­ra till att bland an­nat be­gå våld mot kvin­nor och barn, spri­da idéer om ett ka­li­fat och un­der­grä­va vå­ra grund­läg­gan­de vär­de­ring­ar, sä­ger ut­län­nings­ och in­teg­ra­tions­mi­nis­ter Ing­er Støj­berg (V). (Tt­rit­zau)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.