Miss­brukar­barn sak­nar stöd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■HÄL­SA. Över 100 000 barn har för­äld­rar som får miss­bruks­ och be­ro­en­de­vård, en­ligt en ti­di­ga­re kart­lägg­ning av Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting (SKL). Nu vi­sar en un­der­sök­ning att ba­ra någ­ra tu­sen av des­sa barn får stöd av kom­mu­nen.

Av Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner har 75 pro­cent sva­rat på en en­kät från IOGT­NTO:S Ju­ni­or­för­bund Ju­nis. Sva­ren vi­sar att ba­ra 2 615 barn till miss­bru­ka­re nåd­des av kom­mu­na­la stödin­sat­ser för­ra året. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.