Krys­sar­na snå­lar i hamn

Forsk­nings­rap­port: In­te värt att in­ve­ste­ra i – de spen­de­rar mest peng­ar på kaf­fe

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Var­je som­mar kom­mer kryss­nings­far­tyg till svens­ka ham­nar med tu­ris­ter, vil­ket av be­söksnä­ring­en pe­kas ut som en vik­tig in­täktskäl­la.

Men en ny forsk­nings­rap­port vi­sar att kryss­ningstu­ris­ter är snå­la och främst kö­per kaf­fe.

Kryss­ningstu­rism är på upp­gång i he­la värl­den och det märks även i Stock­holm. I år kom­mer hu­vud­sta­den att gäs­tas av 270 kryss­nings­far­tyg med re­kord­många 650 000 pas­sa­ge­ra­re, en­ligt Vi­sit Stock­holm och Stock­holms ham­nar. Det är ök­ning med 30 pro­cent jäm­fört med i fjol.

En­ligt Vi­sit Stock­holm kom­mer kryss­nings­pas­sa­ge­rar­na i år att spen­de­ra runt 600 mil­jo­ner kro­nor och spe­la en stor roll för bå­de be­söksnä­ring­en och he­la Stock­holms­re­gi­o­nen.

– Kryss­ningstu­ris­men har ökat många år i rad och ham­nar­na har gjort in­ve­ste­ring­ar för att kun­na ta emot fler far­tyg. Se­dan har vi ock­så job­bat ak­tivt med det som kal­las tur­na­round, det vill sä­ga att man bör­jar el­ler slu­tar sin re­sa i Stock­holm. Det är bra för flyg­tra­fi­ken och det är bra för ho­tel­len, sä­ger Tho­mas An­ders­son, vd på Vi­sit Stock­holm.

Men kryss­ningstu­ris­ter är de tu­ris­ter som spen­de­rar minst peng­ar när de be­sö­ker en stad, en­ligt en fors­ kar­grupp från uni­ver­si­te­tet i nors­ka Ber­gen. De har in­ter­vju­at 8 000 tu­ris­ter, där 1 300 res­te på en kryss­ning, och frå­gat dem hur myc­ket peng­ar de spen­de­ra­de och på vad.

– Det är in­te värt att in­ve­ste­ra i kryss­ningstu­rism. Tu­ris­ter från ett kryss­nings­far­tyg är de tu­ris­ter som läg­ger minst peng­ar i de stä­der de be­sö­ker. I ge­nom­snitt spen­de­rar en kryss­ningstu­rist 250 kro­nor när de går i land, och de spen­de­rar mest peng­ar på kaf­fe, sä­ger pro­fes­sor Sve­in Lar­sen, som led­de fors­kar­grup­pen, till dans­ka Helsin­gör Dag­blad.

Al­la siff­ror i stu­di­en är ex­klu­si­ve bo­en­de­kost­na­der och den vi­sar att tu­ris­ter som bor på ho­tell spen­de­rar mest peng­ar. De spen­de­rar i ge­nom­snitt 1 000 kro­nor per dag, me­dan cam­ping­gäs­ter spen­de­rar hälf­ten.

– När man ta­lar om kryss­ningstu­ris­ter är det vik­tigt att kom­ma ihåg att det är långt ifrån al­la som går i land. Mel­lan 20 och 40 pro­cent går ald­rig ner för land­gång­en. De kan få allt på far­ty­get, sä­ger Sve­in Lar­sen.

Sve­in Lar­sen kal­lar kryss­ning­ar för en ny typ av masstu­rism.

– Kryss­ning­ar­na blir bil­li­ga­re och bil­li­ga­re och som re­gel är al­la mål­ti­der in­klu­de­ra­de i pri­set, al­ko­hol un­dan­ta­get. Där­för vill re­de­ri­er­na in­te att de­ras pas­sa­ge­ra­re spen­de­rar peng­ar i land ut­an på far­ty­get. Och där­för lå­ter de ba­ra pas­sa­ge­rar­na gå i land i högst åt­ta tim­mar. (TT)

FOTO: LINUS SUNDAHL-DJERF/SVD/TT/ARKIV

Läm­nar spen­der­byx­or­na om­bord. Kryss­ningstu­ris­ter hål­ler i peng­ar­na när de går i land, vi­sar en un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.