Løk­ke träf­far pan­da­till­skot­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Den ki­ne­sis­ka pan­da­di­plo­ma­tin är väl­känd. Och snart säl­lar sig Dan­mark till den ex­klu­si­va klubb som får lå­na jät­te­pan­dor av Pe­king.

När Dan­marks stats­mi­nis­ter Lars Løk­ke Rasmus­sen be­sö­ker Ki­na i tre da­gar är det in­te ba­ra för att mö­ta po­li­ti­ker och stär­ka bi­la­te­ra­la re­la­tio­nern. I Cheng­du träf­far han ock­så de bäg­ge svart­vi­ta björ­nar som ska flyt­ta till Zoo­lo­gisk Ha­ve i Kö­pen­hamn näs­ta år.

Ki­na har mo­no­pol på jät­te­pan­dan och be­dri­ver en luk­ra­tiv ut­hyr­nings­verk­sam­het till vän­ligt sin­na­de län­der – nå­got som har kom­mit att kal­las pan­da­di­plo­ma­ti. Ki­na och Dan­mark kom över­ens om ut­hyr­nings­pro­gram­met un­der ett stats­be­sök som drott­ning Mar­gret­he II gjor­de 2014, ef­ter lång­va­rigt danskt lob­by­ar­be­te.

Dan­mark blir det sjun­de lan­det i Eu­ro­pa och det 18:e i värl­den som har ett pan­daav­tal med Ki­na, en­ligt Stef­fen St­ra­e­de som är vd för Zoo­lo­gisk Ha­ve och med på re­san.

– Av­ta­let lö­per över tio år och kan för­läng­as, sä­ger St­ra­e­de till den dans­ka ny­hets­by­rån Rit­zau.

Zoo­lo­gisk Ha­ve ska byg­ga ett pan­da­hus för över 125 mil­jo­ner dans­ka kro­nor och kom­mer att be­ta­la en stor sum­ma för hyr­pan­dor­na var­je år. Pe­king an­vän­der in­koms­ter­na från ut­hyr­nings­verk­sam­he­ten till in­sat­ser för att be­va­ra den sår­ba­ra ar­ten.

Sve­ri­ge har ald­rig haft någ­ra jät­te­pan­dor i si­na djur­par­ker. So­fia Eriks­son, TT MIL­JO­NER

barn i So­ma­lia vän­tas drab­bas av un­der­nä­ring un­der året, var­nar FN:S barn­fond Uni­cef. Det är en ök­ning med 50 pro­cent jäm­fört med be­räk­ning­ar som gjor­des i bör­jan av året.

”Kom­bi­na­tio­nen av tor­ka, sjuk­do­mar och flykt är död­lig för barn, och vi mås­te age­ra kraft­ful­la­re och snab­ba­re för att räd­da liv”, sä­ger Fn­or­ga­nets lan­d­an­sva­ri­ge Ste­ven Lauweri­er i ett ut­ta­lan­de. (TT)

FOTO: STR/TT

Jät­te­pan­dor i Cheng­du, Ki­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.