An­sik­tet tar av sig masken

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - KRISTOFFER VIITA/TT

”Det finns så många kon­flik­ter och miss­för­stånd som skul­le kun­na und­vi­kas om män ba­ra kun­de lä­ra sig pra­ta om käns­lor i hög­re ut­sträck­ning”

ER­IK NORDSTRÖM

R’n’b-du­on An­sik­tet är till­ba­ka med den självut­läm­nan­de ski­van Tu­sen Nå­lar som kret­sar kring re­la­tio­ner, psy­kisk ohäl­sa och att få 30-års­kris i en yt­lig ar­tist­till­va­ro.

– Tu­sen Nå­lar är en me­ta­for för ett känslo­mäs­sigt upp­vak­nan­de som vi bå­da har sökt ef­ter och på många plan har upp­nått. Vi gör upp med en mas­sa käns­lor och fun­de­ring­ar vi bu­rit på de se­nas­te åren, sä­ger Er­ik Nordström.

DET ÄR FY­RA ÅR se­dan de­bu­tal­bu­met #Den­ny­arnbman­nen, där Er­ik Nordström och Her­bert Munk­ham­mar gjor­de snus­kig svensk r’n’b och lek­te med kli­ché­bil­den av den po­ten­ta macho­man­nen i gen­ren ge­nom hu­mo­ris­tis­ka tex­ter.

Den nya ski­van, som släpps den 12 maj, har tyngd­punkt på ryt­mer ur klubb­mu­sik och spre­tar mel­lan hip­hop, r’n’b, dan­ce­hall och afro­be­ats. Tex­ter­na har bli­vit all­var­li­ga­re och mer per­son­li­ga. Du­on har ka­na­li­se­rat si­na färs­ka 30-års­kri­ser och käns­lan av att in­te räc­ka till, bå­de pri­vat och pro­fes­sio­nellt, i mu­si­ken.

– En käns­la av att det här in­te är good enough. Det kan va­ra rätt job­bigt men man får ba­ra ta tju­ren vid hor­nen och grov­hång­la med tju­ren, sä­ger Her­bert Munk­ham­mar.

DUONS KÄRLEK TILL ex­pli­ci­ta sex­skild­ring­ar åter­kom­mer i ra­der om pop­pers och en flas­ka lo­tion på Slow mo­tion men an­nars djup­dy­ker tex­ter­na mer i re­la­tio­ner. Lyck­li­ga kär­lekslå­tar som Prin­ce­pam­pi­ga Du tar mig upp och Se­ro­to­nin blan­das med upp­brott där allt som finns kvar ef­ter ett för­hål­lan­de är fo­ton (Ka­me­ra). Blir man mer cy­nisk till re­la­tio­ner som ar­tist?

– Jag är verk­li­gen in­te det i dag men jag har haft en fö­re­ställ­ning om att re­la­tio­ner ska va­ra på ett visst sätt. Jag har nog va­rit in­ne i ett gans­ka känslo­mäs­sigt be­dö­vat till­stånd där det va­rit jäv­ligt myc­ket fo­kus på jobb. Sen har jag lik­som vak­nat upp ur det, träf­fat en ny per­son. Det är så­dant man in­te rik­tigt tror ska hän­da, sä­ger Her­bert Munk­ham­mar, som ny­li­gen gift sig.

SKI­VAN RÖR SIG i sta­tusängs­li­ga Stock­holms­nät­ter där al­la har klätt upp sig här men ing­en har nå­got kul (Tom­bo­la) och skild­rar av­trub­ba­de ute­kväl­lar där man su­per för att få kän­na nå­got igen (En an­nan väg hem).

– När vi slog ige­nom kun­de jag bli gans­ka upp­slu­kad av va­ra ar­tist och livssti­len som kom­mer med det kan va­ra väl­digt yt­lig, be­rät­tar Er­ik Nordström.

– Det känns naturligt att jag, någ­ra år se­na­re, när jag mog­nat li­te, bör­jat ifrå­ga­sät­ta vil­ka sa­ker som är vik­ti­ga i li­vet.

Er­ik Nordström hop­pas ock­så att de självut­läm­nan­de tex­ter­na ska få ring­ar på vatt­net.

– Det finns så många kon­flik­ter och miss­för­stånd som skul­le kun­na und­vi­kas om män ba­ra kun­de lä­ra sig pra­ta om käns­lor i hög­re ut­sträck­ning. Det finns ett ta­bu kring psy­kisk ohäl­sa och det är så jäv­la de­struk­tivt och far­ligt, sä­ger han.

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

NY SI­DA. ”Vad är ar­ti­styr­ket? Pas­sar det mig? Ska jag hål­la på att ta sel­fi­es av mig själv var­je dag res­ten av li­vet? Det kan kän­nas väl­digt nar­cis­s­tiskt”, sä­ger Er­ik Nordström, som om­vär­de­rat mu­si­kens be­ty­del­se se­dan han fyllt 30. Till­sam­mans med Her­bert Munk­ham­mar ut­gör han An­sik­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.