Simp­sons fyl­ler 30

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Förs­ta gång­en den gu­la, teck­na­de fa­mil­jen Simp­son dök upp på ame­ri­kansk tv var den 19 april 1987 som ett kort in­slag i The Tra­cy Ull­man show. Två år se­na­re blev in­sla­get ett eget pro­gram.

Nu är The Simp­sons in­ne på sin 28:e sä­song och för att upp­märk­sam­ma 30-års­da­gen ha­de det se­nas­te av­snit­tet en Big bang the­o­ry­in­spi­re­rad vin­jett där en tids­lin­je med al­la år som pro­gram­met sänts sve­per för­bi, skri­ver NME.

Se­ri­ens tit­tar­siff­ror har da­lat sta­digt se­dan bör­jan av 2000-ta­let, men det den tap­pat i bitsk sam­hälls­sa­tir har se­ri­en i viss mån ta­git igen som spåku­la.

Många upp­märk­sam­ma­de att av­snit­tet Bart to the fu­tu­re (2000) för­ut­spåd­de Trumps pre­si­dent­skap. I se­ri­en är Li­sa Simp­son hans ef­ter­trä­da­re och in­for­me­ras om att han läm­nat ef­ter sig ett stort bud­getun­der­skott. Även La­dy Ga­gas scen­fram­trä­dan­de un­der Su­per­bowl – fi­na­len i den ame­ri­kans­ka fot­bolls­li­gan – kun­de ses i teck­nat for­mat in­nan det sked­de i verk­lig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.