Trump släng­de ut jour­na­list

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

I sam­band med att Do­nald Trump sut­tit på pre­si­dent­pos­ten i hund­ra da­gar ställ­de han upp på ett an­tal en­skil­da in­ter­vju­er med oli­ka me­di­er. En av dem, med John Dic­ker­son från CBS news, fick ett ab­rupt slut.

John Dic­ker­son frå­ga­de Trump om an­kla­gel­ser­na han rik­tat mot Ba­rack Oba­ma, som Trump häv­dat ska ha av­lyss­nat ho­nom.

– Du såg vad som hän­de med över­vak­ning­en, sä­ger Trump i in­ter­vjun.

När han se­dan får frå­gan om han står fast vid ut­ta­lan­den om att Oba­ma är ”sjuk och elak” och att han av­lyss­nat Trump, sva­rar han:

– Jag står in­te fast vid någon­ting. Du kan tol­ka det som du vill. Jag tycker att vår si­da har star­ka be­vis. Och al­la pra­tar om det.

När Trump pressas yt­ter­li­ga­re att sva­ra av­bry­ter han helt so­ni­ka in­ter­vjun.

– Okej det räc­ker. Tack. Tack så myc­ket.

Det var den 4 mars som Trump, via Twit­ter, an­kla­ga­de sin fö­re­trä­da­re för att ha av­lyss­nat hans te­le­fo­ner. Någ­ra be­vis för på­stå­en­det har in­te pre­sen­te­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.