Franço­is Ozon sö­ker nya vägar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUN­NAR REHLIN/TT

Franço­is Ozon är en av Frank­ri­kes fli­ti­gas­te re­gis­sö­rer – och en av de mest oför­ut­säg­ba­ra. – Jag vill he­la tiden gå i nya rikt­ning­ar, he­la tiden gö­ra nå­got an­norlun­da, sä­ger Ozon.

Hans nya, och nu Sve­ri­geak­tu­el­la, film he­ter Frantz och är ba­se­rad på en pjäs av Mau­rice Rostand. Den fil­ma­ti­se­ra­des re­dan 1932, som Den brust­na me­lo­din, i re­gi av Ernst Lu­bitsch.

GRUNDSTORYN HAND­LAR OM hur en fransk sol­dat ef­ter förs­ta världs­kri­get kom­mer till Tyskland för att be­sö­ka en stu­pad tysk sol­dats grav. Var­för, und­rar in­te minst den kvin­na som var för­lo­vad med den stu­pa­de sol­da­ten.

– Min film byg­ger mer på pjä­sen än på fil­men av Lu­bitsch. In­te minst är slu­tet änd­rat. Lu­bitsch ha­de ett gans­ka lyck­ligt slut, men han viss­te ju in­te om att det ock­så skul­le bli ett and­ra världs­krig, sä­ger Franço­is Ozon.

Det finns ett par över­ras­kan­de vänd­ning­ar i fil­men. Ozon sä­ger att bi­o­publi­ken tycker om att bli ma­ni­pu­le­rad.

– Först le­der vi publi­ken fel väg, men vi ger den ock­så en möj­lig­het att änd­ra upp­fatt­ning.

Frantz är till störs­ta de­len fil­mad i svart-vitt, men Ozon tror in­te att bi­o­publi­ken bryr sig.

– Det var mer pro­du­cen­ter­na som blev ner­vö­sa. De me­na­de att en film som är gjord i svart-vitt in­te skul­le gå att visa på bra sänd­nings­tid i tv. Så jag sa att jag skul­le gö­ra den bil­ligt, och låt mig sen gö­ra som jag vill, sä­ger han.

– Men jag har haft tur. Mi­na se­nas­te fil­mer har gått myc­ket bra, även in­ter­na­tio­nellt, och ef­tersom de har gått med vinst gör det att ban­ker­na ser väl­vil­ligt på mig.

FIL­MEN SES UR An­nas (spe­lad av ny­kom­ling­en Pau­la Be­er) syn­vin­kel och ett av äm­ne­na är de ha­tis­ka stäm­ning­ar som upp­står när en fransk sol­dat så tätt in­på krigs­slu­tet kom­mer till den lil­la tys­ka sta­den.

– Det har gjort att den känns mer po­li­tiskt ak­tu­ell nu än när jag skrev ma­nu­set. Nu har vi Trump, vi har brex­it, och det här är en be­rät­tel­se om na­tio­na­lism och vad den kan fö­ra med sig.

På 17 år har Franço­is Ozon, vid si­dan av en rad kort­fil­mer, gjort 17 spel­fil­mer. Nu job­bar han med fil­men L’amant doub­le med Char­lot­te Ramp­ling och Ma­ri­ne Vacth hu­vud­rol­ler­na.

– Det är en thril­ler som näs­tan grän­sar till skräck. Den byg­ger på en bok som Joyce Ca­rol Oa­tes skrev un­der pseu­do­nym.

Som van­ligt vill han gå i en ny rikt­ning och gö­ra nå­got helt an­norlun­da än Frantz som han be­skri­ver som ”väl­digt kysk”.

– Där­för kom­mer näs­ta film att bli väl­digt sex­u­ell, sä­ger Ozon.

Bild: STINA STJERNKVIST/TT

SJÄLVSTÄNDIG. Franço­is Ozon gör som han vill. ”Min agent? Jag lyss­nar ald­rig på ho­nom. Han är ba­ra till för att skri­va un­der kon­trak­ten”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.