Ing­en ma­nus­strejk i Hol­ly­wood

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT-REUTERS

Det blir ing­en strejk för Hol­ly­woods ma­nus­för­fat­ta­re.

Fack­för­bun­det Wri­ters Guild of Ame­ri­ca (WGA), som re­pre­sen­te­rar Hol­ly­woods ma­nus­för­fat­ta­re, och ar­bets­gi­va­ren Al­li­an­ce of Mo­tion Pictu­re and Te­le­vi­sion Pro­du­cers (AMPTP) har nått ett pre­li­mi­närt av­tal ef­ter att ha för­hand­lat he­la hel­gen.

Kon­flik­ten har hand­lat om att ma­nus­för­fat­tar­na, en­ligt WGA, har fått ett in­komst­bort­fall på 23 pro­cent de se­nas­te åren på grund av kor­ta­re sä­song­er av ma­nus­bund­na tv-se­ri­er och ström­nings­saj­ter­nas in­tåg. En strejk ha­de främst drab­bat de pratsho­wer vars ma­nus mås­te va­ra vec­ko- el­ler dags­ak­tu­el­la, men nu ska ma­nus­för­fat­tar­na till viss del kom­pen­se­ras för in­komst­bort­fal­let.

Bild: KATHY WILLENS

IN­TE IGEN. Med­lem­mar i fack­för­bun­det WGA strej­ka­de 2008.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.