Ra­di­o­he­ad läm­nar ju­bi­le­ums­led­trå­dar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Med ba­ra någ­ra vec­kor till 20-års­ju­bi­le­et av Ra­di­o­he­ads al­bum Ok com­pu­ter hin­tar det i som­mar Sve­ri­geak­tu­el­la brit­tis­ka ban­det om en ju­bi­le­ums­ut­gå­va.

I för­ra vec­kan dök kryp­tis­ka af­fi­scher upp runt om i värl­den, bland an­nat i Lon­don, Ber­lin, Ams­ter­dam och New York, med år­ta­len 1997– 2017 och en text som re­fe­re­rar till Ra­di­o­he­ad-lå­ten Fit­ter hap­pi­er från den ak­tu­el­la ski­van.

Nu har ban­det själ­va pub­li­ce­rat en vi­deo på Twit­ter som ger yt­ter­li­ga­re bräns­le till spe­ku­la­tio­ner­na. I den 29 se­kun­der långa fil­men syns en flim­ran­de da­torskärm sam­ti­digt som ett barn lä­ser tex­ten till Ok com­pu­ter-sing­eln Clim­bing up the walls.

Ok com­pu­ter an­ses of­ta va­ra ban­dets främs­ta och ett av de mest in­fly­tel­se­ri­ka al­ter­na­ti­va al­bu­men un­der 1990-ta­let.

Ra­di­o­he­ad spe­lar i Glo­ben i Stock­holm den 9 ju­ni. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.