Fak­ta:

Franço­is Ozon

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Född 1967 i Pa­ris, Frank­ri­ke. Ut­bil­dad vid den an­ri­ka frans­ka film­sko­lan La Fe­mis. En av de fil­ma­re som va­rit ton­gi­van­de un­der den nya nya frans­ka vå­gen som väx­te fram i slu­tet på 90-ta­let, till­sam­mans med re­gis­sö­rer som Erick Zon­ca, Cat­héri­ne Breil­lat, Clai­re De­nis, Bru­no Du­mont och Ni­co­le Gar­cia.

* Ozons förs­ta lång­film, Sit­com (1998) vi­sa­des un­der kri­ti­ker­vec­kan på filmfes­ti­va­len i Can­nes. Un­der san­den (2000) in­ne­bar ett mind­re ge­nom­brott, men det var med 8 kvin­nor (2002) som han slog ige­nom in­ter­na­tio­nellt.

* Ozons se­nas­te film, Frantz, täv­la­de om Guld­le­jo­net vid Venedigs filmfes­ti­val i hös­tas. Den vi­sa­des ock­så på Stock­holms filmfes­ti­val som sam­ti­digt till­de­la­de Franço­is Ozon 2016 års Stock­holm Vi­sio­na­ry Award.

* Frantz får svensk bi­opre­miär den 5 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.