Nu släpps ar­tist­lis­tan på Ma­jas

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EIREFELT 0721-91 12 67 malin.eirefelt@hn.se

Mo­ney­brot­her, Petter, Avant­gar­det och Caj­sa-stina Åker­ström är någ­ra av ar­tis­ter­na som kom­mer till kro­gen vid ha­vet i som­mar. Även Stål­boms och Tryck­hal­len släp­per fler boking­ar.

Ma­jas vid ha­vet har släppt en del av de­ras pro­gram och det in­ne­hål­ler bland an­nat Mo­ney­brot­her 29 ju­li, hy­pa­de Avant­gar­det 2 au­gusti och ”Sång­er vid Ha­vet” med Jack Vre­eswijk, Caj­sa-stina Åker­ström, Pa­trik Isaks­son och Da­vid Ur­witz 4 au­gusti. De er­far­na ban­den Big Mountain, Facto­ry och No­ice be­sö­ker Klubb 80 varsin tors­dag. Rund­ping­is­klub­ben, med dj el­ler li­ve­band, star­tar 6 ju­ni och hål­ler på till 8 aug.

STÅL­BOMS KONDITORI I Falkenberg har ock­så släppt sin åt­ton­de och sista bok­ning. 11 au­gusti kom­mer Damn! och Shi­rin som syn­tes till­sam­mans i Me­lo­di­festi­va­len i vå­ras. Shi­rin, som li­te får en att tän­ka på Amy Wi­ne­house, tol­ka­de för­ra årets vin­nar­låt ”If I we­re sor­ry” i årets fi­nal. Sam­ma kväll kom­mer ock­så soulsång­a­ren Kristin Am­pa­ro som bland an­nat har fått myc­ket upp­märk­sam­het för sin sång på lå­ten ”Din sol­dat”.

20 MAJ KOM­MER The Mul­li­gan Brot­hers till Tryck­hal­len i Falkenberg. Ar­ran­gö­ren med­de­lar nu att Mi­les Ni­el­sen & The Rus­ted He­arts, från Rock­ford, Il­li­no­is, gör dem säll­skap. Mi­les Ni­el­sen & The Rus­ted He­arts kom­mer till Sve­ri­ge för förs­ta gång­en Och be­sö­ker Stock­holm, Gö­te­borg, Mal­mö, Tranås och Falkenberg.

”För al­la som gil­lar ame­ri­kansk Po­wer­pop i all­män­het och klas­sis­ka ame­ri­kans­ka band som Che­ap Trick i syn­ner­het är Mi­les Ni­el­sen nå­gon att kol­la upp. Mu­si­ken rör sig långt ut i Ame­ri­ca­na-gen­rens ut­kan­ter men lå­ter verk­li­gen som ett sound­track till Ame­ri­ka”, skri­ver ar­ran­gö­ren i ett press­med­de­lan­de.

Bild: CHRISTI­NE OLSSON/TT

SHI­RIN. Två kvinn­li­ga soular­tis­ter och ban­det Damn! kom­mer till Stål­boms den 11 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.