Nya fall att lö­sa i Bro­adchurch

Hallands Nyheter - - Tvguide - Anna Hed­lund

Den brit­tis­ka dec­kar­se­ri­en ”Bro­adchurch” åter­vän­der med en ny kom­pli­ce­rad kri­mi­nal­histo­ria att re­da ut. Men det­ta är sista gång­en.

”Bro­adchurch” hyl­la­des när den dök upp med sin förs­ta sä­song 2013. Då fick tit­tar­na föl­ja hur po­li­ser­na El­lie Mil­ler och Alec Har­dy red­de ut en poj­kes död.

Men den här gång­en kret­sar histo­ri­en in­te kring ett mord ut­an en våld­täkt på en kvin­na i sta­den. Histo­ri­en byg­ger på ett års ef­ter­forsk­ning­ar med or­ga­ni­sa­tio­ner som spe­ci­a­li­se­rar sig på sex­brottsof­fer, och med po­li­ser som un­der­sö­ker den ty­pen av brott.

Da­vid Ten­nant spe­lar po­li­sen Alec Har­dy i se­ri­en:

– En av de sa­ker vi fick lä­ra oss var att våld­täkt av en främ­ling är oer­hört ovan­ligt. Så det är helt san­no­likt att en li­ten stad som Bro­adchurch ald­rig skul­le ha upp­levt ett så­dant här brott för­ut, sä­ger Da­vid Ten­nant till Di­gi­tal Spy.

Foto: ITV/TV4

Alec Har­dy och El­lie Mil­ler får i upp­drag att re­da ut ett våld­täkts­fall i ”Bro­adchurch”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.