Skam­fläck för Var­berg

Hallands Nyheter - - Ledare - MA­RIA HAL­DES­TEN 010-471 53 70 ma­ria.hal­des­ten@hn.se

Kloc­kan på den gul­ak­ti­ga väg­gen stan­na­de för länge se­dan. Ta­ket har ra­sat in. Gol­vet är täckt av ned­fall­na bjäl­kar, te­gel och allsköns brå­te. Det­ta gam­la land­mär­ke är så nu­me­ra an­skräm­ligt att in­te ens graf­fiti­konst­nä­rer­na fres­tats till an­nat än taff­li­ga tag­gar.

Vi ta­lar, pre­cis som en in­sän­dar­skri­bent på­pe­ka­de re­dan för många år se­dan, om en ”mi­se­ra­bel skam­fläck” för Var­berg.

Dess­utom ta­lar vi om ett på­gåen­de lag­brott. Man får näm­li­gen, som fas­tig­hets­ä­ga­re, in­te med­ve­tet lå­ta bygg­na­der stå och för­fal­la. Kra­ven på sköt­sel och un­der­håll är tyd­li­ga i plan- och b ygg­la­gen.

Lok­stal­lar­nas äga­re ha­de en gång för­hopp­ning­ar om lo­ka­lut­hyr­ning. De gru­sa­des. Men det ur­säk­tar på in­tet sätt han­te­ring­en av bygg­na­der­na, som vid det här la­get är bort­om all rädd­ning.

Lok­stal­lar­na är nu ett skolex­em­pel på en för­fal­len fas­tig­het som ut­gör så­väl en olä­gen­het för om­giv­ning­en, som en risk.

KOM­MU­NEN HAR un­der årens lopp följakt­li­gen fått in åt­skil­li­ga på­stöt­ning­ar från upp­rör­da var­ber­ga­re. Även skydds­om­bud har (2011) läm­nat kla­go­mål å järn­vägs­ar­be­tar­nas väg­nar. Det rå­der helt en­kelt ing­en tve­kan om att fas­tig­he­ten är så ned­gång­en att bygg­nads­nämn­den, som är an­sva­rig för till­sy­nen av ovår­da­de fas­tig­he­ter, är skyl­dig att in­gri­pa.

DET HAR KOM­MU­NEN ock­så gjort, om än in­te med den skynd­sam­het och skick­lig­het som ären­det krä­ver. Vis­ser­li­gen var frå­gan om riv­ning up­pe re­dan för fy­ra år se­dan. Men nå­got gick fel på vägen. Kom­mu­nens krav på kon­troll­pla­ner från fas­tig­hets­ä­ga­ren över­kla­ga­des och läns­sty­rel­sen gav fas­tig­hets­ä­ga­ren rätt, re­gel­ver­ket ha­de in­te följts på ett kor­rekt sätt.

SÅ HAR TVISTERNA fort­satt, år ef­ter år. Fas­tig­hets­ä­ga­ren vill up­pen­bar­li­gen helst slip­pa den kost­nad som riv­ning in­ne­bär och ju läng­re ti­den går, desto stör­re chans är att Tra­fik­ver­ket får över­ta an­sva­ret när de kö­per/ex­pro­pri­e­rar fas­tig­he­ten in­för tun­nel­byg­get.

EN­KELT UT­TRYCKT HAR fas­tig­hets­ä­ga­ren ett visst in­tres­se av att för­ha­la pro­ces­sen. Och kom­mu­nen tycks oför­mögen att han­te­ra riv­nings­ä­ren­det på ett kor­rekt sätt. I da­gar­na skrev HN på ny­hets­plats om att Var­bergs för­sök att få bort lok­stal­lar­na än en gång har stop­pats av läns­sty­rel­sen.

LÄNS­STY­REL­SENS JU­RIST HAR för­stås rätt i att bygg­nads­nämn­dens be­slut ska va­ra tyd­ligt ut­for­ma­de. Bland an­nat skall skä­len för be­slu­tet och vad som ska gö­ras fram­gå. Att Var­bergs kom­mun, trots sin va­na att även hy­ra in kon­sul­ter när be­hov fin­nes, in­te har lyc­kats han­te­ra riv­nings­frå­gan är upp­se­en­de­väc­kan­de.

Lok­stal­lar­na ska bort. Det mås­te bli ett slut på dröjsmå­len. Kom- mu­nen ska kun­na han­te­ra en oan­sva­rig äga­re.

SAM­TI­DIGT ÄR DET nå­got även i läns­sty­rel­sens han­te­ring som ska­ver. Att ären­den av det här sla­get kan va­ra snå­ri­ga är ett väl eta­ble­rat fak­tum. Därför skall läns­sty­rel­sen ge till­syns­väg­led­ning ge­nom att ge bygg­nads­nämn­den råd och stöd. Så var­för fun­ge­rar in­te kom­mu­ni­ka­tio­nen?

ATT EN LÖS­NING in­te bör få dra ut myc­ket läng­re på ti­den är up­pen­bart. De för­fall­na bygg­na­der­na har en på­tag­ligt ne­ga­tiv in­ver­kan på stads­bil­den och ut­gör en risk. De mås­te bort. Helst ge­nast. Om fas­tig­hets­ä­ga­ren, av ett el­ler an­nat skäl, in­te ser till att ri­va den fas­tig­het han lå­tit för­fal­la finns fler al­ter­na­tiv än vi­tes­för­läg­gan­den. Om ett fö­re­läg­gan­de om riv­ning in­te följs kan bygg­nads­nämn­den be­slu­ta om att lå­ta ut­fö­ra åt­gär­den på den för­sum­li­ges be­kost­nad. Kans­ke kan den me­to­den ge snab­ba­re re­sul­tat?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.