PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Ste­fan Löfvens första maj­tal var sam­ti­digt en skick­lig ba­lans­gång. Han är stör­re än sitt par­ti nu och be­hö­ver bör­ja vin­na väl­ja­re över block­grän­sen, män­ni­skor som in­te kän­ner sig hem­ma i folk­hemsnostal­gi och rö­da fa­nor.

Af­ton­bla­det (ob S)

* Han har ta­lat sig varm för ett sam­ar­be­te över block­grän­sen förr. Och i sak har han rätt. Det är här svensk po­li­tik mås­te sö­ka sin kraft, det är här en ny par­la­men­ta­risk ma­jo­ri­tet mås­te byg­gas. Pro­ble­met är att Löfven in­te lyc­kas gå från ord till hand­ling.

Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib)

* Men att se vär­det av yr­kes­ut­bild­ning­ar och vär­det av att få ett jobb är in­te att se ned på bild­ning. Det är att lå­ta män­ni­skor få en bra ut­bild­ning även om de in­te vill bli aka­de­mi­ker. Al­ter­na­ti­vet ris­ke­rar att slå ut fler än det hjäl­per.

Sö­der­man­lands Ny­he­ter (C)

* Dä­re­mot har in­te Sve­ri­ge lägst ar­bets­lös­het i Eu­ro­pa, vil­ket ar­be­ta­re­kom­mu­nens ord­fö­ran­de Han­na Stym­ne Bratt häv­da­de i sitt in­led­nings­tal. I verk­lig­he­ten lig­ger Sve­ri­ge på 15:e plats bland Eu-län­der­na. Men det är väl så­da­na fel som en so­ci­al­de­mo­krat ock­så lätt gör den första maj.

Norr­tel­je Tid­ning (C)

* En vård­ga­ran­ti på fär­re da­gar än gäl­lan­de sju lär in­te för­änd­ra sär­skilt myc­ket, även om peng­ar­na styr tyd­ligt även in­om sjuk­vår­den. Det vi­sa­de sig när den gam­la kö­mil­jar­den av­skaf­fa­des av Löfven. Skåns­ka Dag­bla­det (C)

* Löfven av­vek dock in­te från den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka stats­mi­nis­ter­tra­di­tio­nen att ut­lo­va löf­ten om väl­färds­sats­ning­ar på den all­män­na helg­da­gen. Åter­kom­man­de så blå­ser nu so­ci­al­de­mo­kra­ter­na upp för­vänt­ning­ar­na på ”mas­si­va” ny­an­ställ­ning­ar i of­fent­lig sek­tor. Det är den nya so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka jobb­ska­par­lin­jen. Ba­ro­me­tern (M)

* För visst kan peng­ar till sjuk­vår­den, fler po­li­ser, hår­da­re straff och kraft­tag mot ter­ro­rism, som S-le­da­ren nämn­de i sitt första maj-tal i Mal­mö, generera ökad trygg­het i var­da­gen. Men det ska­par in­te fram­tids­tro.

Katri­ne­holms Ku­ri­ren (lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.