SKRIV HIT!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

* Din röst är vik­tig i Hal­lands Ny­he­ter och al­las åsikter är väl­kom­na på Or­det är fritt.

* Ty­värr kan vi in­te ga­ran­te­ra att al­la in­lägg blir pub­li­ce­ra­de. Tryc­ket är hårt på HN:S in­sän­dar­si­da, skriv kort så ökar dina chan­ser att bli pub­li­ce­rad. Tex­ter­na får va­ra max 2000 tec­ken. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att kor­ta och re­di­ge­ra tex­ten och vi kan ty­värr in­te åter­sän­da in­sänt ma­te­ri­al.

* Namn, adress och te­le­fon­num­mer mås­te all­tid bi­fo­gas, även om du vill ha sig­na­tur i tid­ning­en. An­led­ning­en är att vi vill ve­ta vem som står ba­kom ett in­lägg. Dess­utom vill vi kun­na kom­ma i kon­takt med dig vid oklar­he­ter. Vi ga­ran­te­rar din ano­ny­mi­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.