En sam­ling sam­la­re be­sö­ker Ha­van­na

Hallands Nyheter - - Varberg -

Räk­na med ini­ti­e­ra­de sam­tal på Ho­tell Ha­van­na i hel­gen. Då sam­las näm­li­gen sam­la­re från he­la lan­det för att hål­la för­bundsmö­te.

Sam­lar­för­bun­det Nord­stjär­nan är en för­e­ning för sam­la­re. För­bun­det har se­dan 2001 en lokal­för­e­ning i Var­berg kal­lad Nord­hot­ter­nas sam­lar­för­e­ning.

DET VAR TURE Isaks­son, fö­re det­ta kom­mun­po­li­ti­ker, som tog ini­ti­a­tiv till bildan­det av lokal­för­e­ning­en och nu till hel­gen blir han och hans för­e­nings­vän­ner vär­dar för för­bun­dets års­mö­te, som i år är för­lagt till Var­berg. Se­nast för­bundsmö­tet hölls här var 2007.

– För­bun­det har un­ge­fär 4000 med­lem­mar i Sve­ri­ge. Här i Var­berg är vi ett 50-tal med­lem­mar.

– Vi ska hål­la års­mö­tet på Ho­tell Ha­van­na och dess­utom blir det guid­ning på Plat­sar­na och vis­ning av Lot­tastu­gan och Gal­ten. Själ­va års­mö­tet hålls på sön­da­gen, be­rät­tar Ture Isaks­son.

I FÖR­BUN­DET FINNS re­pre­sen­tan­ter för al­la möj­li­ga sam­ling­ar: mynt, ke­ra­mik, rock­mär­ken, vy­kort med me­ra. Just nu ef­ter­ly­ses och säljs bland an­nat mat­sed­lar, pors­lin med kräft­mo­tiv,

Bild: KALLE PET­TERS­SON/ARKIV

VÄRD. Ture Isaks­son och hans vän­ner i Nord­hot­ter­nas sam­lar­för­e­ning står vär­dar för sam­lar­för­bun­det Nord­stjär­nans för­bundsmö­te som hålls i Var­berg hel­gen den 6-7 maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.