Al­bin­rät­te­gång­en: Två­till sjuk­hus

HALM­STAD: STOR DRA­MA­TIK I TINGS­RÄT­TEN – AM­BU­LAN­SER FICK TILLKALLAS

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hn.se

Det var un­der åkla­ga­re Gi­se­la Sjö­valls ge­nom­gång av åta­let, när hon vi­sa­de bil­der från fynd­plat­sen i Fren­narps­sko­gen som det blev för job­bigt för Al­bins mam­ma.

Un­der den del av ge­nom­gång­en som åkla­ga­ren vi­sa­de bil­der på Al­bins dö­da kropp fick al­la åhö­ra­re läm­na rätts­sa­len. Ba­ra an­hö­ri­ga, ju­ris­ter­na, bi­trä­den och den åta­la­de 20-åring­en var kvar in­ne i sa­len.

När åhö­rar­na släpp­tes in igen stod det di­rekt klart att mam­man in­te var kon­takt­bar, hon ha­de svim­mat och häm­ta­de sig in­te di­rekt. Ef­ter en kort stunds över­vä­gan­den till­kal­la­des am­bu­lans. För­hand­ling­en av­bröts då för första gång­en, un­der ti­den som sjuk­vårds­per­so­nal tog hand om mam­man.

Ef­ter en stund stod det klart att hon måd­de av­se­värt myc­ket bätt­re, men man be­slu­ta­de än­då att ta med hen­ne till sjuk­hu­set för ob­ser­va­tion.

TINGS­RÄT­TEN KOM FRAM till att man skul­le kun­na fort­sät­ta för­hand­ling­en i de de­lar som rör­de åkla­ga­rens fram­ställ­ning. Un­der den här första rät­te­gångs­da­gen ha­de man ur­sprung­li­gen pla­ne­rat att ock­så hin­na för­hö­ra Al­bins mam­ma in­nan det var dags att av­slu­ta och in­vän­ta näs­ta för­hand­lings­till­fäl­le på mån­dag.

Men ef­ter lunchup­pe­hål­let stod det gans­ka snart klart att även den 20-åri­ge miss­tänk­te man­nen tog si­tu­a­tio­nen hårt. Un­der åkla­ga­rens ge­nom­gång av ob­duk­tions­pro­to­kol­let på­kal­la­de ad­vo­kat Gö­ran Rut­h­berg rät­tens upp­märk­sam­het och bad om en pa­us.

20-åring­en kän­de tryck över brös­tet och kän­de sig yr. Un­der de tim­mar som för­hand­ling­en på­gick var han tyd­ligt på­ve­rad av stun­dens all­var. Att på plats mö­ta blic­kar­na

Star­ka käns­lor gjor­de att rät­te­gång­en om 16-åri­ge Al­bins död tving­a­des av­bry­tas. Först för­des hans mam­ma, Ma­lin Ei­nar­sen, till sjuk­hus, se­dan den åta­la­de 20-åring­en.

från sin bäs­ta väns an­hö­ri­ga gjor­de att han stör­re de­len av ti­den val­de att sit­ta och tit­ta rakt ned i bor­det fram­för sig.

Gans­ka snart stod det även i hans fall klart att am­bu­lans be­höv­de tillkallas. Och ef­ter en första un­der­sök­ning av sjuk­vår­dar­na be­slu­ta­de man sig för att ta med

ho­nom till sjuk­hu­set för fort­sat­ta un­der­sök­ning­ar.

– Han mår för­fär­ligt då­ligt. Han var spänd in­för för­hand­ling­en, men måd­de bra. An­spän­ning­en öka­de un­der da­gen. Han är pre­cis som al­la and­ra oer­hört be­rörd av det som hänt och det som kom­mer fram. Han mår in­te bra av att se de and­ra må då­ligt, sä­ger Gö­ran Rut­h­berg.

EF­TER DET AV­BRÖTS rät­te­gång­en. Pla­nen är att fort­sätt för­hand­ling­en på mån­dag, men det åter­står att se om det är möj­ligt. Käns­lor­na lär in­te va­ra mind­re star­ka, med tan­ke på att det är Al­bins fö­del­se­dag och da­gen ef­ter är det på da­gen tre år se­dan han dog. Tings­rät­ten råd­gjor­de re­dan på ons­da­gen med de in­blan­da­de par­ter­na om oli­ka för­slag för att lind­ra tryc­ket på de in­blan­da­de.

När rät­te­gång­en in­led­des yr­ka­de ad­vo­kat Gö­ran Rut­h­berg på att den skul­le hål­las ba­kom stängda dör­rar i sin hel­het, just med tan­ke på det tryck som upp­märk­sam­he­ten in­ne­bär för den miss­tänk­te man­nen. La­gen om unga la­gö­ver­trä­da­re gör det möj­ligt om den som mis­s­tänks för ett brott är un­der 21 år.

Tings­rät­ten av­slog hans be­gä­ran, men gick med på att det kom­man­de för­hö­ret med 20-åring­en ska hål­las ut­an att någ­ra åhö­ra­re är på plats i rätts­sa­len. Och med tan­ke på hans häl­sa kan det bli ak­tu­ellt att över­vä­ga om han ska tillå­tas föl­ja den fort­sat­ta för­hand­ling­en från ett an­grän­san­de rum i stäl­let.

OMSTÄNDIGHETERNA I DEN här rät­te­gång­en gjor­de att tings­rät­tens lag­man Pia Jo­hans­son gjor­de ett rik­tat ut­ta­lan­de till al­la i sa­len. Hon po­äng­te­ra­de att al­la när­va­ran­de mås­te vi­sa spe­ci­ell hän­syn för att det käns­li­ga må­let ska bli or­dent­ligt och sä­kert ut­rett.

VÄL FÖR­BE­REDD. Den åta­la­de 20-åring­ens ad­vo­kat, Gö­ran Rut­h­berg, be­rät­tar att 20-åring­en var väl för­be­redd på vad som skul­le ske un­der den första rät­te­gångs­da­gen, men att det känslo­mäs­si­ga

Bild: JA­RI VÄLITALO

tryc­ket blev för högt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.