Strejk ho­tar bry­ta ut på Ring­hals

Hallands Nyheter - - Nyheter - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

”Vi har in­te bli­vit er­bjud­na till­räck­ligt för att täc­ka upp va­re sig mär­ket el­ler låg­lö­ne­sats­ning­en” LENNART MAURITZON

om­buds­man Fas­tig­het

Om in­te fack­för­bun­det Fas­tig­hets och ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­nen Al­me­ga kom­mer över­ens in­nan den 12 maj bry­ter strejk ut på bland an­nat Ring­hals.

För­hand­ling­ar­na i årets av­tals­rö­rel­se har stran­dat. Nu vars­lar fack­or­ga­ni­sa­tio­nen Fas­tig­hets ren­gö­ring­soch sa­ne­rings­per­so­nal på sex ar­bets­plat­ser i lan­det. Minst 50 per­so­ner på ISS Fa­ci­li­ty vid Ring­hals be­rörs, men tro­li­gen rör vars­let be­tyd­ligt fler.

– Det är ett var­sel om to­tal ar­bets­ned­läg­gel­se och det gäl­ler al­la in­om vårt kol­lek­tiv­om­rå­de. De job­bar med sa­ne­ring, allt från ren­gö­ring in­ne i re­ak­torn till lager­ar­be­te och trans­por­ter, sä­ger Fas­tig­hets om­buds­man Lennart Mauritzon.

– Vi har in­te bli­vit er­bjud­na till­räck­ligt för att täc­ka upp va­re sig mär­ket el­ler låg­lö­ne­sats­ning­en, sä­ger han.

DET SÅ KAL­LA­DE mär­ket, in­du­strins av­tal som ger 6,5 pro­cents lö­neök­ning på tre år, är väg­le­dan­de i av­tals­rö­rel­sen. Svenskt Nä­rings­livs vice vd Pe­ter Jepps­son kal­lar strejk­vars­let för opro­por­tio­ner­ligt och oan­sva­rigt.

– Strids­åt­gär­der av det här sla­get, som drab­bar om­rå­den där kol­lek­tivav­tal re­dan är teck­na­de, ut­an nå­gon rim­lig pro­por­tion mel­lan syf­tet med åt­gär­den och ska­dan den or­sa­kar, bor­de in­te va­ra tillåt­na, sä­ger Pe­ter Jepps­son i ett press­med­de­lan­de.

MEDLARE ÄR UTSEDDA att med­la i tvis­ten mel­lan par­ter­na.

– Da­gens var­sel mot Al­me­ga hand­lar främst om att mot­par­ten en­si­digt ställt in för­hand­ling­ar­na om nytt kol­lek­tivav­tal på om­rå­det Al­me­ga Spe­ci­al­ser­vice. I de för­hand­ling­ar som på­gick fö­re det vi­sa­de de ing­en vil­ja att dis­ku­te­ra ett av­tal in­om in­du­stri­nor­men med låg­lö­ne­sats­ning, sä­ger Mag­nus Pet­ters­son, för­bunds­ord­fö­ran­de Fas­tig­hets på för­bun­dets hem­si­da.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

STRANDADE FÖR­HAND­LING­AR. Minst 50 per­so­ner på Ring­hals be­rörs av vars­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.