Miss­tänkt man än­nu ej gri­pen

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Po­li­sen har fort­fa­ran­de in­te fått tag i den and­re miss­tänk­te gär­nings­man­nen, som är an­hål­len i sin från­va­ro för in­bland­ning i kup­pen mot Ernst Fors­sells guld­smeds­bu­tik.

– Det är po­li­sens sak att för­sö­ka hit­ta ho­nom, och så­vitt jag vet sker det ett ak­tivt le­tan­de, sä­ger åkla­ga­re Hen­rik Kindlund an­gå­en­de den ef­ter­lys­te man­nen.

FÖR TVÅ VEC­KOR se­dan stod det klart att ut­red­ning­en av guld­kup­pen, som sked­de mitt på da­gen i sep­tem­ber för­ra året, ha­de ta­git ett tyd­ligt kliv fram­åt. En man i 25-års­ål­dern, hem­ma­hö­ran­de i Var­berg, satt an­hål­len som miss­tänkt för kup­pen. Dess­utom del­gavs han miss­tan­ke om del­ak­tig­het i yt­ter­li­ga­re fy­ra-fem stöl­der el­ler rån i lik­nan­de bu­ti­ker i lan­det se­dan 2014. Han ne­ka­de, och släpp­tes se­dan ef­tersom åkla­ga­ren be­döm­de att mi­ni­mi­straf­fet för brot­ten in­te var till­räck­ligt högt för att mo­ti­ve­ra en häkt­ning. Han är fort­satt miss­tänkt, men på fri fot i vän­tan på ut­red­ning­ens slut­fö­ran­de.

SAM­TI­DIGT ÄR YT­TER­LI­GA­RE en man, i 30-års­ål­dern, miss­tänkt för del­ak­tig­het i sam­ma brott. Men när han skul­le häm­tas in av po­li­sen så hit­ta­des han in­te.

– Det är näs­ta steg i ut­red­ning­en att vi kan hö­ra ho­nom, sä­ger Hen­rik Kindlund.

Hur rol­ler­na för­de­lar sig, ef­tersom en­dast en man var syn­lig på över­vak­nings­bil­der­na från kup­pen mot guld­smeds­af­fä­ren, är nå­got som åkla­ga­ren tills vi­da­re in­te vill kom­men­te­ra. Den maske­ra­de gär­nings­man­nen var då för­sedd med yxa som han slog sön­der mont­rar med, ploc­ka­de med sig vär­de­fö­re­mål för en kvarts mil­jon kro­nor och för­svann från plat­sen på cy­kel.

HÅ­KAN BERG­STRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.