M vill sän­ka skat­ten med 22 mil­jar­der

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Mo­de­ra­ter­na fö­re­slår en skat­te­sänk­ning på 22 mil­jar­der kro­nor näs­ta år.

Det skul­le in­ne­bä­ra den störs­ta skat­te­sänk­ning­en se­dan jobb­skat­te­av­dra­get in­för­des 2006.

Mo­de­ra­ter­na har för­slag på to­talt 37 mil­jar­der kro­nor för ”jobb och trygg­het” i sin vår­mo­tion. För­slag som upp­ges va­ra fullt fi­nan­si­e­ra­de.

Det över­läg­set dy­ras­te för­sla­get är en skat­te­sänk­ning på 22 mil­jar­der kro­nor näs­ta år.

– Det­ta är den störs­ta skat­te­sänk­ning vi ge­nom­fört se­dan jobb­skat­te­av­dra­get 2006, sä­ger M:s eko­no­misk- po­li­tis­ke ta­les­per­son Ulf Kris­ters­son.

Till kon­struk­tio­nen är det som ett jobb­skat­te­av­drag, men med stör­re pro­cen­tu­ell sänk­ning för dem med läg­re in­koms­ter.

Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) är in­te ovän­tat kri­tisk till att Mo­de­ra­ter­na fö­re­slår en re­jäl skat­te­sänk­ning.

– Jag har svårt att se att vi kom­mer att lö­sa de sam­hälls­ut­ma­ning­ar vi står in­för med sänk­ta skat­ter, sä­ger hon.

I Mo­de­ra­ter­nas för­slag häng­er skat­te­sänk­ning­en ihop med att man sam­ti­digt fö­re­slår en ”bi­drags­re­form”. Den in­ne­bär öka­de krav på att den som får bi­drag ska va­ra ak­tiv och sö­ka jobb för att in­te drab­bas av sank­tio­ner. Ma­ria Da­vids­son/tt

Owe Nilsson/tt

FOTO: NOELLA JO­HANS­SON/TT

Mo­de­ra­ter­nas par­ti­le­da­re Anna Kin­berg Bat­ra och Ulf Kris­ters­son, eko­no­misk-po­li­tisk ta­les­per­son, pre­sen­te­rar par­ti­ets bud­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.