Snabbt svar om ut­brott vik­tigt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

LIBERIA. Folk­hälso­myn­dig­he­ten föl­jer ut­veck­ling­en av det mys­tis­ka sjuk­doms­ut­brot­tet i Liberia som nått hu­vud­sta­den Mon­ro­via. Minst tolv män­ni­skor har hit­tills dött ef­ter det att de gäs­tat en be­grav­ning av en re­li­giös le­da­re.

Sve­ri­ges stat­s­e­pi­de­mi­o­log An­ders Teg­nell tyc­ker att det är för ti­digt att dra någ­ra stör­re slut­sat­ser av ut­brot­tet, men sä­ger att det är vik­tigt att få ett snabbt svar.

– Man är oro­lig för att det ska va­ra någon­ting nytt i ka­te­go­rin all­var­li­ga sjuk­do­mar, nå­got som lik­nar ebo­la, sä­ger han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.