Fakta: Fil­ma­de över­grep­pen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Den 41-åri­ge id­rotts­le­da­ren i Ble­kinge har åta­lats miss­tänkt för 55 fall av grovt ola­ga tvång och 45 fall av grov misshandel av tolv ton­årspoj­kar.

37 av över­grep­pen mot de fast­bund­na poj­kar­na har fil­mats. På grund av pre­skri­be­rings­ti­den åta­las han en­bart för brott be­gång­na april 2007– no­vem­ber 2016, men det första do­ku­men­te­ra­de över­grep­pet är från 2002. To­talt, i åta­let, finns det över 24 tim­mar in­spe­lat ma­te­ri­al.

Fle­ra poj­kar har i för­hör upp­gett att de trott att de bli­vit dro­ga­de, men det­ta ne­kar man­nen till. Ut­red­ning­en vi­sar att man­nen har sak­nat recept på nar­ko­tika­klas­sa­de lä­ke­me­del samt and­ra lä­ke­me­del som har av­slapp­nan­de el­ler lug­nan­de ef­fekt.

Rät­te­gång­en i Ble­kinge tings­rätt är be­räk­nad att på­gå i 16 da­gar, varav tre da­gar är in­pla­ne­ra­de re­serv­da­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.