Li­te om: Christer Eirefelt

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 75 år 4 maj.

* Bor: Fal­ken­berg.

* Fa­milj: Hust­run Gud­run, 3 barn och sju barn­barn.

* Gör: Näs­tan hel­tidspen­sio­när

* In­tres­sen: Po­li­tik, sam­häl­le, id­rott och litteratur.

* Öv­rigt: Har haft en mängd upp­drag in­om po­li­ti­ken, men även in­om id­rott. Christer har haft po­li­tis­ka upp­drag i Fal­ken­bergs kom­mun, sut­tit i folk­par­ti­ets par­ti­led­ning, va­rit riks­dags­man 1979-1998, va­rit vice ord­fö­ran­de i riks­da­gens nä­rings­ut­skott, vice tal­man, le­da­mot i Riks­ban­kens sty­rel­se, re­ge­ring­ens om­bud i Rik­sid­rotts­sty­rel­sen, lands­höv­ding i Gäv­le­borgs län. 1999 be­lö­na­des Christer med ”Hans Ma­je­stät Konung­ens me­dalj i guld av 12 stor­le­ken i se­ra­fi­meror­dens band” på själ­vas­te Stock­holms slott.

* *Chris­ters blogg från Tal­linn: chris­te­rei­re­felt.blogs­pot.se/2016/10/dra­ma­tisk-da­gar-i-tal­linn-ja­nu­a­ri-1991. html

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.