Dan­te klar för Var­berg

HANDBOLL: STOCKHOLMARE FLYT­TAR TILL VÄST­KUS­TEN

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

Un­der ons­dags­ef­ter­mid­da­gen blev det klart att Dan­te Lin­dén, mitt­nia/väns­ter­nia, är klar för spel i HK Var­berg näs­ta sä­song.

– Pappren är på­skriv­na och kla­ra. Det är re­dan be­stämt, sä­ger Dan­te Lin­dén tre tim­mar in­nan Tum­bas av­gö­ran­de kval­match hem­ma mot Vin­slöv!

In­tres­set från Var­bergs si­da fanns re­dan i bör­jan av mars.

Och det har ba­ra växt de se­nas­te två vec­kor­na.

– Bå­de sta­den och hand­bol­len loc­kar mig väl­digt myc­ket. Jag har li­te kom­pi­sar ne­re i Var­berg. Där är su­per­trev­ligt och klub­ben känns se­ri­ös och väl­digt spän­nan­de, fort­sät­ter Dan­te Lin­dén som har Gnes­ta HK som mo­der­klubb och även har spe­lat handboll i Nykö­ping.

NYFÖRVÄRVET HOP­PAS FRAM­FÖR allt att till­fö­ra en sak:

– Min snabb­het. Det känns som de kan be­hö­va få upp tem­pot, plus att jag är en ge­nom­brotts­stark spe­la­re.

För Dan­te Lin­dén har det in­te va­rit nå­gon hem­lig­het att han ska till H K Var­berg.

– Nej, klub­ben ska ve­ta om det. Hasse (Karls­son) skul­le ta kon­takt med dem. Någ­ra i la­get vet om det, men al­la kom­mer få ve­ta det ef­ter kva­let.

HASSE KARLS­SON KOM­MEN­TE­RAR

värv­ning­en ef­ter att ha kom­mit ut från ett sty­rel­se­mö­te med HKV.

– Vi har mött ho­nom två gång­er un­der året och kol­lat mat­cher så vi har rätt bra koll på ho­nom. Det är en spe­la­re som spe­lat på oli­ka po­si­tio­ner i Tum­ba, han är bra på ge­nom­brott. Det känns som en ut­veck­lings­bar spe­la­re ock­så, han är in­te så gam­mal. Dan­te känns se­ri­ös och vill satsa på sin handboll. Jag upp­fat­tar ho­nom som en vin­nar­skal­le som säl­jer sig dyrt. Hur ser det ut med Mat­ti­as Roth?

– Ing­et klart än. Det på­går för­hand­ling­ar. Han gör ju re­dan an­nat i klub­ben (dam­la­get och ung­dom­slag), det gäl­ler att sy ihop det och tit­ta på hel­he­ten. Klart vi har en bud­get att ta hän­syn till, men när vi dis­ku­te­rat har vi ing­et upp­satt da­tum. Men ju förr det blir spi­kat desto bätt­re. Vi är fort­fa­ran­de ute i god tid jäm­fört med ti­di­ga­re år då vi va­rit kla­ra i au­gusti. Nu är det bör­jan av maj. Har ni vär­vat klart?

– Vi tit­tar på en hö­gersexa och även en väns­ter­nia.

HK Var­berg vill även få in en mål­vakt i ut­veck­lings­la­get - som ska kun­na va­ra re­do om nå­gon av bur­väk­tar­na i a-trup­pen går sön­der.

Att HK Var­berg vär­var från Stock­holmstrak­ten hör in­te till van­lig­he­ter­na. Men nu har klub­ben lagt be­slag på Dan­te Lin­dén, 22, från Tum­ba.

I FJOL HA­DE man fem­ton kon­trak­te­ra­de spe­la­re. Till kom­man­de sä­song lär det bli sjut­ton el­ler ar­ton.

– Vi fort­sät­ter med att för­sö­ka få till bred­den, vil­ket jag tror kan va­ra en styr­ka till näs­ta sä­song.

Dan­te Lin­dén är HK Var­bergs tred­je ny­för­värv så här långt. Se­dan ti­di­ga­re har man knu­tit till sig Jacob Fri­berg, Vin­slöv, och Gabri­el Gre­ger­felt, An­der­storp.

Bild: RO­BERT BOMAN / FALKENBERGSBILD.SE

SYR IHOP TRUP­PEN. Trä­na­ren Hasse Karls­son lig­ger i fram­kant när det gäl­ler att få ihop HK Var­bergs trupp. Tre ny­för­värv har hit­tills ram­lat in.

Bild: PRIVAT

VIL­LE SÖDERUT. Dan­te Lin­dén pro­var lyc­kan i HK Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.