In­te myc­ket står på spel i Le­a­gue 2

Hallands Nyheter - - Sporten - LEIF JO­HANS­SON leif.jo­hans­son@tt.se

På vec­kans Stryk­tips finns sju mat­cher från sä­song­ens av­slu­tan­de om­gång i Le­a­gue 2. Li­te av­sla­get!

In­för slutom­gång­en i Le­a­gue 2 ger ta­bel­len un­der­la­get för hur myc­ket som står på spel. Hur stor är mo­ti­va­tio­nen att vin­na?

Tre lag flyt­tas di­rekt upp till Le­a­gue 1. Ply­mouth, Don­cas­ter och Ports­mouth är kla­ra.

Fy­ra lag ska kval­spe­la till hög­re di­vi­sion. Lu­ton och Ex­e­ter är kla­ra för kval­spel. Black­pool lig­ger på den sista kval­plat­sen. La­get mö­ter Ley­ton som kom­mer att de­gra­de­ras. Car­lis­le lig­ger på en kval­plats och mö­ter Ex­e­ter som har möj­lig­het att vi­la någ­ra nyc­kel­spe­la­re när kva­let bör­jar för de­ras del.

Hart­le­pool spe­lar för nytt kon­trakt. Sam­ti­digt vi­sar sta­tisti­ken

PRE­MI­ER LE­A­GUE

att Hart­le­pool ba­ra ta­git två poäng på de åt­ta se­nas­te mat­cher­na. Hart­le­pool är det formsva­gas­te la­get i li­gan och har re­dan spe­lat bort många chan­ser.

Tips­ku­pong­ens sju mat­cher från Le­a­gue 2 sak­nar dra­ma­tik på många håll och mo­ti­va­tio­nen kan bris­ta. Det van­li­gas­te slut­re­sul­ta­tet i Le­a­gue 2 är 1–1. Sta­tisti­ken vi­sar på to­talt 71 mat­cher och när se­ri­en är fär­dig­spe­lad kan det fin­nas någ­ra till med 1–1. På Abc-sy­ste­met finns en ge­men­sam spik för al­la tre sy­ste­men och va­let är Ports­mouth.

Bour­ne­mouth ha­de fem spe­la­re på ska­de­lis­tan i se­nas­te mat­chen. Jack Wils­he­re vär­de­ras som det störs­ta av­bräc­ket. Bour­ne­mouth var ny­kom­ling se­nas­te sä­song­en och spe­la­de ihop 42 poäng. Bra chans att för­bätt­ra pre­sta­tio­nen. Sto­ke spe­lar med Sai­do Be­ra­hi­no (bil­den) på topp. An­fal­la­ren har fått mer spel­tid ef­ter över­gång­en från WBA men må­len har ute­bli­vit. Bour­ne­mouth för­tjä­nar U-tip­set.

Burn­ley– West Bromwich

Burn­ley spräck­te sin vinst­nol­lan på bor­ta­plan i sä­song­ens 18:e match. Burn­ley har ti­di­ga­re spe­lat i Pre­mi­er två sä­song­er och bli­vit ned­flyt­tat di­rekt. Burn­ley har nu ta­git 39 poäng!

Hull– Sun­der­land

Hulls poäng bor­ta mot Sout­hamp­ton var vär­de­full i jak­ten på nytt kon­trakt. Hull har vi­sat upp en bätt­re pre­sta­tion från 1 feb­ru­a­ri. Det har bli­vit 18 poäng på 13 mat­cher från svi­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.