Sym­bo­liskt vik­tigt med Eu­ro­vi­sion

EU­RO­VI­SION: MUSIKFESTEN SÅ LÅNGT FRÅN KRIG MAN KAN KOM­MA

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - NICLAS GREEN/TT

Mitt bland de väp­na­de kon­flik­ter­na och en bunt de­mo­kra­tis­ka sam­hälls­pro­blem ar­ran­ge­rar Ukrai­na näs­ta vec­ka Eu­ro­vi­sion – vil­ket är så långt från krig och mi­sär man kan kom­ma. Är det verk­li­gen vet­tigt?

”Till­sam­mans med folk från he­la Eu­ro­pa har vi fått det här att fun­ge­ra, och det sät­ter ett ex­em­pel för allt an­nat.”

ANDRITY KACHUR ord­fö­ran­de för Unga ukrai­na­re

And­riy Kachur, ord­fö­ran­de i den svens­ka för­e­ning­en Unga ukrai­na­re, tyc­ker det är mer än så.

– Ja, det be­ty­der otro­ligt myc­ket, rent sym­bo­liskt. Dels att man får gö­ra det för and­ra gång­en i histo­ri­en, och dels sym­bo­liskt för att vi­sa upp ett sam­ar­be­te med EU. Det har va­rit li­te stru­ligt med ar­range­mang­et den­na gång, det sak­na­des peng­ar, allt har växt och tids­pla­nen har in­te hål­lit. Men till­sam­mans med folk från he­la Eu­ro­pa har vi fått det här att fun­ge­ra, och det sät­ter ett ex­em­pel för allt an­nat, sä­ger han.

– Visst, kor­rup­tio­nen är fort­fa­ran­de stor i Ukrai­na, men tu­ris­men och ut­län­ning­ar­nas vil­ja att in­ve­ste­ra i lan­det ökar tack va­re det­ta. Det sät­ter Ukrai­na på kar­tan, och vi blir sed­da se­ri­öst. Det är ett ci­vi­li­se­rat mo­dernt sam­häl­le.

UKRAI­NA AR­RAN­GE­RA­DE Eu­ro­vi­sion första gång­en 2005, ef­ter att Rusla­na över­ras­kan­de vun­nit tävlingen året in­nan.

Se­dan dess har lan­det gått ige­nom fle­ra ske­den och för­änd­ring­ar, med det folk­li­ga upp­ro­ret 2014 och Ryss­lands an­nek­te­ring av Krim någ­ra må­na­der se­na­re som all­ra störs­ta hän­del­ser.

Fredrik Wad­ström, jour­na­list på Sve­ri­ges ra­di­os kul­tur­re­dak­tion och med 20 års er­fa­ren­het från jobb i Ukrai­na och Ös­teu­ro­pa, be­rät­tar:

– För­ra gång­en Ukrai­na ar­ran­ge­ra­de Eu­ro­vi­sion var pre­cis ef­ter den oran­gea re­vo­lu­tio­nen. Sam­häl­let öpp­na­de för debatt och sam­tal, det blev ett öpp­na­re och fri­a­re kli­mat.

Se­dan skru­va­des det grad­vis till­ba­ka och blev mer till­stängt, kon­sta­te­rar han.

– Det blev hets­jakt på olik­tän­kan­de och rik­tigt obe­hag­ligt. Därför kun­de den and­ra re­vo­lu­tio­nen in­te ha hänt ut­an den första, ukrai-

nar­na lär­de sig en hel del på den. Så de se­nas­te tre åren upp­le­ver jag ett upp­vak­nat Ukrai­na, en blick som är helt ny, en själv­med­ve­ten­het som ti­di­ga­re sak­nats, sä­ger han. Hur på­ver­kar kon­fli­ken i öst­ra de­lar­na av lan­det Ki­ev­bor­na?

– Det är klart att det finns en viss di­stan­se­ring i att gå runt i de my­si­ga grän­der­na i Ki­ev och dric­ka kaf­fe på fi­na kafé­er. Men al­la är be­rör­da. Al­la kän­ner folk som har drab­bats. De har vän­ner och släk­ting­ar som bli­vit in­drag­na, och det har satt sig djupt i sjä­len på män­ni­skor­na.

AND­RIY KACHUR, från för­e­ning­en Unga ukrai­na­re hål­ler med:

– Det på­ver­kar jät­te­myc­ket. Folk blir in­kal­la­de, man ser män­ni­skor i mi­li­tär­klä­der på stan, al­la har nå­gon i fa­mil­jen el­ler i släk­ten som drab­bats. Det är myc­ket flyk­ting­ar som be­hövs tas hand om, var­je ukrai­na­re kän­ner av det här så myc­ket. Det hand­lar om mil­jo­ner män­ni­skor som le­ver i krig, kon­flik­ten finns där. Det kom­mer till och med tu­ris­ter­na i Ki­ev att kän­na av, sä­ger han.

REGERANDE MÄS­TA­RE. Ja­ma­la vann Eu­ro­vi­sion Song Con­test i Stock­holm för­ra året. Därför kom­mer årets täv­ling att

Bild: OSMAN ORSAL

FI­RAR. Rusla­na ef­ter den över­ras­kan­de se­gern i Eu­ro­vi­sion 2004.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.