Net­flixdra­ma får än­nu fler var­nings­tex­ter

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Net­flix för­ser tv-se­ri­en 13 skäl var­för med yt­ter­li­ga­re var­nings­tex­ter ef­ter att se­ri­en kri­ti­se­rats för hur den ge­stal­tar själv­mord, skri­ver BBC.

Se­ri­en, som är ba­se­rad på boken med sam­ma namn, hand­lar om en ton­års­flic­ka som tar sitt liv och läm­nar ef­ter sig 13 kas­sett­band med skä­len till själv­mor­det. Den har kri­ti­se­rats av en rad or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar med su­i­cid­pre­ven­tion för att den ”gla­mou­ri­se­rar” själv­mord, och nu med­de­lar Net­flix att se­ri­en ska få var­nings­text för­u­tom den som re­dan var­nar för obe­hag­li­ga bil­der.

Dess­utom öpp­nas en ny hem­si­da med in­for­ma­tion om vart per­so­ner med själv­mordstan­kar kan vän­da sig.

Ut­ö­ver kri­ti­ken har se­ri­en även hyl­lats för att den tar upp en rad pro­blem som ton­å­ring­ar kan brot­tas med, som sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och men­tal ohäl­sa. (TT)

Bild: BETH DUBBER

FAR­LIGT? Kat­he­ri­ne Lang­ford spe­lar en av hu­vud­rol­ler­na i se­ri­en 13 skäl var­för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.