Fakta: Två gör upp om pre­si­dent­pos­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Em­ma­nu­el Macron, 39 år, vann den första om­gång­en med 24,1 pro­cent av rös­ter­na. Macron var ti­di­ga­re eko­no­mi­mi­nis­ter i So­ci­a­list­par­ti­ets re­ge­ring, men kan­di­de­rar för en ny­star­tad och obe­ro­en­de mit­ten­väns­ter­rö­rel­se, döpt till En mar­che. Mest Eu­vän­lig bland kan­di­da­ter­na, men vill se kraf­ti­ga re­for­mer i eu­ro­sam­ar­be­tet. Ma­ri­ne Le Pen, 48 år, kom tvåa med 21,3 pro­cent av rös­ter­na. Hon le­der in­vand­rings­ och Eu­fi­ent­li­ga Na­tio­nel­la fron­ten se­dan 2011. Har för­sökt to­na ned par­ti­ets främ­lings­ fi­ent­lig­het ef­ter att ha ta­git över från sin pap­pa Je­an­ma­rie, som hon dess­utom kas­tat ut ur par­ti­et. Vill folk­om­rös­ta om EU och eu­ron och läm­na Scheng­ensam­ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.