Stu­den­tet­tor­na skju­ter i höj­den

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BOSTAD. De se­nas­te årens pri­sök­ning­ar på små bo­stads­rät­ter slår hårt mot stu­den­ter­na.

Sett till he­la be­stån­det är det stor­stä­der­na som re­do­vi­sat de högs­ta pri­sök­ning­ar­na på se­na­re år, men när det kom­mer till de mins­ta lä­gen­he­ter­na är bil­den en an­nan. Här top­par kom­mu­ner som Lu­leå, Jön­kö­ping, Sundsvall, Lin­kö­ping och Väx­jö med pri­sök­ning­ar strax un­der el­ler över 140 pro­cent, en­ligt Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling och Mäklar­sta­tistik.

Et­tor­na i Stock­holm har un­der sam­ma sex­års­pe­ri­od sti­git med 71,8 pro­cent. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.