I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FIN­LAND. De nor­dis­ka för­svars­mi­nist­rar­na möts. Press­kon­fe­rens på Åbo slott.

■■AL­GE­RI­ET. Val. ■■TANDVÅRD. Pri­vat­tand­lä­kar­nas bransch­rap­port om nu­lä­get och ut­veck­ling­en för den pri­va­ta svens­ka tand­vår­den.

■■KON­GRESS. Livs­me­dels­ar­be­ta­re­för­bun­dets kon­gress i Mal­mö på te­mat ”med smak för framtiden”.

■■FINANSPANEL. SNS/SHOF:S se­mi­na­ri­um om brex­it och eu­ro­pe­is­ka fi­nan­si­el­la mark­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.