Bott i slott.

Fal­ken­ber­ga­ren Christer Eirefelt som blev lands­höv­ding i Gäv­le, fyl­ler 75 år. I dag har blic­ken vänd mot Pe­ru.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Le­na Berglund 010-471 53 63 ∙ le­na.berglund@hn.se

Vad som va­rit folk­par­tis­ten Christer Ei­re­felts driv­kraft är in­te ut­rett, men han tror att barn­doms­ti­dens mi­ni­ma­lis­tis­ka cur­lan­de från för­äld­ra­håll bi­dra­git en del.

Som barn star­ta­de och drev han till­sam­mans med någ­ra and­ra 10-12-åring­ar i Fal­ken­berg, helt ut­an hjälp av vux­na, id­rotts­för­e­ning­en BTK King. På pro­gram­met stod bord­ten­nis, fot­boll och handboll.

– Vår hem­ma­plan var gräs­pla­nen som då fanns sö­der om Schu­bergstorps­sko­lan, en plan som vi med bland an­nat hjälp av insändare lyc­ka­des räd­da från en pla­ne­rad be­byg­gel­se. Bord­ten­nis spe­la­de vi i ur­ma­ka­re Jacobs­sons käl­la­re på Sö­der­ga­tan och vår hu­vud­mot­stån­da­re var Väs­ter­går­den med Stel­lan Bengts­son ”Stor­stel­lan” som an­ka­re.

CHRISTER VAR ORD­FÖ­RAN­DE i klub­ben. Han gil­la­de id­rott men det skul­le se­na­re vi­sa sig att hans en­ga­ge­mang gäll­de myc­ket an­nat. Ef­ter skol­gång och ex­tra­jobb som spring­poj­ke i fa­mil­jens af­fär samt en kor­ta­re an­ställ­ning som jung­man på ett last­far­tyg, bör­ja­de han som vo­lon­tär på HP.

HAN GIF­TE SIG och fick barn ti­digt. När han var 21 år var han och hans hust­ru Gud­run re­dan två­barns­för­äld­rar, och han ha­de svårt att kla­ra fa­mil­jens för­sörj­ning på sin vo­lon­tär­lön.

– Svär­far frå­ga­de om jag vil­le bör­ja i fö­re­ta­get, som var Fal­ken­bergs Snic­ke­ri & Mö­bel­fa­brik och Jan­ne An­ders­sons bygg­nads­fir­ma. Så blev det och jag bör­ja­de sam­ti­digt lä­sa till bygg­nads­tek­ni­ker. Svär­far blev se­dan sjuk och jag fick ti­digt, all­de­les för ti­digt, ta an­svar för fö­re­ta­gen.

Christer var som ung po­li­tiskt en­ga­ge­rad. Hans första po­li­tis­ka upp­drag för Folk­par­ti­et blev en sup­ple­ant­plats i Fal­ken­bergs fri­tids­nämnd i bör­jan av 60-ta­let. Där­ef­ter blev upp­dra­gen många och av allt stör­re be­ty­del­se. Han blev om­bedd, tro­ligt­vis på grund av sin fö­re­tag­ar­bak­grund, att kan­di­de­ra till riks­da­gen i va­let 1979.

– OCH DET blev se­dan 19 myc­ket hän­del­se­ri­ka år med vec­ko­pend­ling till Stock­holm. Jag fick va­ra med om det mesta som över­hu­vud­ta­get kan hän­da i ett par­la­ment. 1-,2-,3- och 4-partre­ge­ring­ar. Tur­bu­len­sen runt Fälld­in­re­ge­ring­en i kärn­krafts­frå­gan, Mo­de­ra­ter­nas av­hopp ef­ter skat­te­ö­ver­ens­kom­mel­sen S-C-FP. Det var 500 pro­cent rän­ta un­der fi­nan­s­kri­sen, rys­ka ubå­tar, det var MP in och ut igen, det var KDS in och det var cir­ku­sen runt Ny De­mo­kra­ti som slu­ta­de i in­ternt ka­os. Ba­ra för att näm­na nå­got…

HUVUDSAKLIGEN AR­BE­TA­DE Christer med nä­rings­po­li­tis­ka frå­gor och han var bland an­nat vice ord­fö­ran­de i nä­rings­ut­skot­tet. Si­na sista tio år i riks­da­gen, 1988-1998 var han vice tal­man. Men han ha­de ock­så and­ra upp­drag.

– Jag var till ex­em­pel Fn-de­le­gat i New York vid två till­fäl­len, lä­ro­rikt och spän­nan­de. Un­der de bor­ger­li­ga re­ge­rings­å­ren var jag ord­fö­ran­de i NIA, nämn­den för in­ter­na­tio­nel­la ad­op­tio­ner, det or­gan som för­hand­lar med de län­der vå­ra ad­op­tiv­barn kom­mer ifrån. Det in­ne­bar re­sor fram­förallt i Sy­da­me­ri­ka och Asi­en och spän­nan­de och ibland skräm­man­de be­sök på barn­hem. Jag såg Mo­der Te­re­sa på hen­nes välsköt­ta barn­hem i Cal­cut­ta och jag ska sent glöm­ma barn­hem­men i Ru­mä­ni­en där man helt sak­na­de re­sur­ser och bar­nen for il­la.

ÄN­DÅ ÄR DET re­san till Est­land 1991 som gjort störst in­tryck.

– Si­tu­a­tio­nen i Bal­ti­kum var yt­terst all­var­lig. Stor oviss­het råd­de om vem som ha­de mak­ten i Moskva. Det mi­li­tä­ra ho­tet mot Est­land, Lett­land och Li­tau­en var på­tag­lig… Om det skrev jag i en blogg*.

1997 be­stäm­de sig Christer för att in­te kan­di­de­ra till riks­da­gen in­för näs­ta val. Mo­ti­va­tio­nen var

"Det blev någ­ra myc­ket spän­nan­de och po­si­ti­va år och vi triv­des ut­märkt bå­de med job­bet, trak­ten och män­ni­skor­na"

CHRISTER EIREFELT

om ti­den som lands­höv­ding

in­te till­räck­lig. Istäl­let stan­na­de han i Fal­ken­berg och njöt av att få va­ra mer med fa­milj och vän­ner och ha en del lo­ka­la upp­drag. Bland an­nat som ord­fö­ran­de i Fal­ken­bergs bord­ten­nisklubb.

MEN SÅ KOM ett te­le­fon­sam­tal. Det var den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka in­ri­kesmi­nis­tern Lars-erik Löv­dén som er­bjöd Christer att bli lands­höv­ding i Gäv­le­borgs län. Bå­de Christer och hans fru Gud­run var mer än över­ras­ka­de. Ef­ter en kort be­tän­ke­tid be­slu­ta­de de sig för att han skul­le ta upp­dra­get. En kort tid där­ef­ter var de plöts­ligt bo­en­des i ett slott i Gäv­le

– Det blev någ­ra myc­ket spän­nan­de och po­si­ti­va år och vi triv­des ut­märkt bå­de med job­bet, trak­ten och män­ni­skor­na. Att få bo på Gäv­le Slott, en Va­sa­borg från 1500-ta­let och Sve­ri­ges nord­li­gas­te slott, var na­tur­ligt­vis yt­ter­li­ga­re bonus.

SÅ FORT CHRISTER fyll­de 65 år, där­ef­ter får man in­te va­ra lands­höv­ding, flyt­ta­de de till­ba­ka till sitt äls­ka­de Hal­land och Fal­ken­berg.

I dag nju­ter han av att var le­dig. Han föl­jer po­li­ti­ken på av­stånd, men med stort in­tres­se, han lä­ser myc­ket, fram­för allt me­mo­a­rer, um­gås med fa­milj och barn­barn och nu till vå­ren är det dags att bör­ja ar­be­ta i träd­går­den. Helt ut­an upp­drag är han in­te. Han har en sty­rel­se­plats i stif­tel­sen ”Pe­rus vän­ner”, som ge­nom­för hu­ma­ni­tär hjälp­verk­sam­het i In­kas he­li­ga dal i An­der­na med or­ten Cal­ca som ut­gångs­punkt.

– Vi be­sök­te Pe­ru för in­te så länge se­dan. Män­ni­skor­na är gla­da och en­tu­si­as­tis­ka när vi kom­mer på be­sök, men det är myc­ket fat­tigt. Vi ger prak­tisk hjälp, som att kö­pa skor och skol­u­ni­for­mer till bar­nen. Vi har även star­tat ett bi­od­lings­pro­jekt, ja vi hjäl­per så dem så att de kan stå på eg­na ben. Men i tid, tar mitt upp­drag i stif­tel­sen in­te sto­ra an­språk.

Bild: OLA FOLKESSON

HEM­MA I TRÄD­GÅR­DEN. Ef­ter pend­lan­de till riks­da­gen i Stock­holm och där­ef­ter bo­en­de på Gäv­le Slott är Christer Eirefelt se­dan tio år till­ba­ka i sitt Fal­ken­berg.

Bild: OLA FOLKESSON

FÖL­JER NU OCH DÅ. Christer Eirefelt föl­jer med stort in­tres­se po­li­ti­ken i Fal­ken­berg, Sve­ri­ge och värl­den, men tyc­ker ock­så att det är kul att tit­ta bak­åt ge­nom att lä­sa me­mo­a­rer, gär­na av per­so­ner han kän­ner el­ler va­rit be­kant med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.