Ste­na Li­ne pra­tar ut om fär­je­flyt­ten

OP­TI­MISM: STE­NA LI­NE SER PO­SI­TIVT PÅ EN FLYTT SÖ­DERUT

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Rebecka Kvint 010-471 53 69 ∙ rebecka.kvint@hn.se

Ste­na Li­ne har va­rit för­teg­na om fär­je­för­hand­ling­ar­na med Var­bergs kom­mun. Men nu be­rät­tar bo­la­get om hur di­a­lo­gen va­rit och om hur idén om en flytt till Halm­stad föd­des.

Di­a­lo­gen om fär­jans fram­tid på­gick mel­lan Ste­na Li­ne och Var­bergs kom­mun un­der lång tid. To­ny Mi­chael­sen som är chef för Ste­na Li­nes lin­jer mel­lan Sve­ri­ge och Dan­mark be­skri­ver di­a­lo­gen som ”jät­te­bra”.

– Jag för­står att man kan tol­ka det som att det gått grus i ma­ski­ne­ri­et men di­a­lo­gen har va­rit i god an­da.

– När vi blev varse att den be­fint­li­ga kaj­plat­sen skul­le an­vän­das för and­ra än­da­mål blev vi in­te spe­ci­ellt för­vå­na­de. Att kaj­plat­ser i cen­tra­la lä­gen flyt­tas hän­der över he­la värl­den. Det som blev in­tres­sant var vart vi skul­le ta vägen.

Kom­mu­nen och Hal­lands Ham­nar hän­vi­sa­de re­de­ri­et till Fa­re­ham­nen. Ste­na Li­ne skul­le be­hö­va be­ta­la 210 mil­jo­ner kro­nor för det nya fär­je­lä­get.

– Det kan man ha åsik­ter om – huruvi­da det är rätt el­ler fel, bra el­ler då­ligt.

Mi­chael­sen be­skri­ver det som att Ste­na Li­ne fick gö­ra sin hem­läxa.

– ”Finns det nå­gon an­nan plats där man kan ha verk­sam­he­ten?” Vi mås­te ve­ta att vi fat­tar rätt be­slut. Den pro­ces­sen har ta­git be­tyd­ligt läng­re tid än vi trott.

NU HAR STE­NA Li­ne träf­fat en av­sikts­för­kla­ring med Hal­lands Ham­nar om en even­tu­ell eta­ble­ring i Halm­stad.

– Halm­stad kom upp på lis­tan om­gå­en­de i sam­tal med Hal­lands Ham­nar. Vi gör be­döm­ning­en att vi skul­le kun­na få lin­jen att växa om vi flyt­tar dit, sä­ger To­ny Mi­chael­sen och tilläg­ger att re­de­ri­et är re­do att sät­ta in yt­ter­li­ga­re en båt till Grenå om flyt­ten till Halm­stad blir verk­lig­het och går bra.

– Vi be­hö­ver sä­ker­stäl­la att till­väx­ten i form av öka­de vo­ly­mer och yt­ter­li­ga­re ett far­tyg kom­mer att fun­ge­ra i Halm­stad. Vi vill in­te må­la in oss i ett hörn.

NU SKA HAL­LANDS Ham­nar un­der­sö­ka om de kan ta emot Ste­na Li­ne i Halm­stad en­ligt re­de­ri­ets öns­ke­mål. En­ligt hamn­bo­la­gets vd Björn Alvengrip ska re­de­ri­et kun­na få be­sked un­der som­ma­ren. Vad finns det med för­de­lar med Halm­stad jäm­fört med Var­berg?

– Vår hu­vud­lin­je mel­lan Dan­mark och Sve­ri­ge är Gö­te­borg – Fred­rik­shamn. När­he­ten mel­lan Var­berg och Gö­te­borg gör att Var­bergs­lin­jen le­ver i skug­gan av Gö­te­borgs­lin­jen. Det är en och sam­ma lin­je på många sätt, det ser vi på tra­fik­flö­de­na. Flyt­tar vi Grenå­lin­jen läng­re sö­derut får den en egen iden­ti­tet, sä­ger To­ny Mi­chael­sen.

– Om man ser det ur ett läng­re per­spek­tiv och på hur tra­fi­ken mel­lan Nor­ge, Dan­mark och Sve­ri­ge ut­veck­lats sig, kan vi kon­sta­te­ra att de fas­ta bro­för­bin­del­ser­na över Öresund och Sto­ra och Lil­la Bält ta­git en ex­tremt stor del av mark­na­den se­dan de kom på plats. Vår be­döm­ning är att den tra­fi­ken kom­mer att växa yt­ter­li­ga­re. Kom­mer vi när­ma­re bron, vil­ket vi gör i Halm­stad, blir vi på ett an­nat sätt en del av bro­ar­na. Det finns nya af­färs­möj­lig­he­ter i Halm­stad helt en­kelt.

Den po­li­tis­ka enig­he­ten om att in­te gå in med kom­mu­na­la peng­ar i fär­je­lä­get har va­rit stor i Var­berg. Vad fanns att för­hand­la om med Var­bergs kom­mun?

– Det var in­te myc­ket. Det var ”gil­la lä­get”, kan man sä­ga. Men jag sä­ger det ut­an syr­lig­het för jag har full re­spekt för be­ve­kel­se­grun­der­na.

Fär­jan har fun­nits i Var­berg se­dan 1960. 2019 för­svin­ner den. Hur känns det?

– Per­son­li­gen kän­ner jag ingen­ting. Mitt jobb är att op­ti­me­ra vår verk­sam­het. Jag är ny i den här re­gi­o­nen se­dan i hös­tas. Men om tar jag på mig histo­ri­en så är det klart att vi pra­tar om det och tillå­ter käns­lor­na att va­ra med. Det känns li­te kons­tigt. Var­berg – Grenå är en av vå­ra älds­ta lin­jer. Men man får ta till sig att värl­den för­änd­ras och vi får för­änd­ra oss med värl­den.

Ste­na Li­ne har hål­lit tyst om för­hand­ling­ar­na om Grenå­lin­jen. Fram tills nu. Lin­je­che­fen To­ny Mi­chael­sen be­rät­tar i dag om för­hand­ling­ar­na och Grenå­lin­jens fram­tid.

”Flyt­tar vi Grenå­lin­jen läng­re sö­derut får den en egen iden­ti­tet” TO­NY MI­CHAEL­SEN lin­je­chef, Ste­na Li­ne

Bild: DAN LJUNGSVIK

HAR FÖRHANDLAT. To­ny Mi­chael­sen är Ste­na Li­nes chef över lin­jer­na mel­lan Sve­ri­ge och Dan­mark. ”Man kan tillå­ta sig ett ögon­blick av re­flek­tion när den sista da­gen med fär­jan kom­mer. När den väl är fär­dig får man gå vi­da­re, an­pas­sa sig och gil­la lä­get”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.