Stress och lugn går in­te ihop

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Var just ute på ”Le­di­ga jobb Var­berg” in­om om­sorg och vård. Ser en an­nons från Var­da­ga som sö­ker 10 nya un­der­skö­ters­kor el­ler vård­bi­trä­den. Där står ock­så att man ska va­ra stres­stå­lig! Se­dan skrivs det vi ar­be­tar för en lugn och har­mo­nisk mil­jö bå­de för bo­en­de och per­so­nal!

Kan in­te för­stå hur det­ta går ihop? Stress lugn och har­mo­ni rim­mar in­te i mi­na öron.

Stres­sen i vård och om­sorg kan av­hjäl­pas med fler ”hän­der” i vår­den. Sat­sa på fler un­der­skö­ters­kor så kanske stres­sen för­svin­ner och vå­ra gam­la får den lug­na mil­jö de verk­li­gen är be­rät­ti­ga­de till!

Ut­bränd

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.