Sa­ne­ra­re ho­tar med strejk på Ring­hals

Den 12 maj kan cir­ka 50 per­so­ner gå ut i strejk på Ring­hals. Fac­ket pro­te­ste­rar över ett då­ligt ut­gångs­lä­ge i en lö­ne­för­hand­ling som man me­nar över­gi­vits av ar­bets­gi­var­na.

Hallands Nyheter - - Varberg - Maria.hjulstrom@hn.se

An­ställ­da på Ring­hals in­om sa­ne­ring och ren­håll­ning be­skri­ver en dys­ter till­va­ro med stän­digt nya kon­trakt och nya ent­re­pre­nö­rer som ar­bets­gi­va­re.

– Ar­bets­gi­va­ren väl­jer och vra­kar och an­vän­der sig av till­fäl­li­ga an­ställ­ning­ar och stap­lar an­ställ­ning­ar på varand­ra, sä­ger Lennart Mau­rit­zon, om­buds­man för fack­för­bun­det Fastighets.

Han sä­ger att man kan ar­be­ta på sam­ma ar­bets­plats i fem år ut­an att få en tills­vi­da­re­an­ställ­ning. Men Lennart Mau­rit­zon me­nar att ett än­nu stör­re pro­blem är att systemet

”Det är tungt och sli­tigt. Det är ett vik­tigt jobb men det är risk­fyllt”

TOM­MY HOLMBORN fackord­fö­ran­de

le­der till lö­ne­dump­ning.

– När man by­ter ent­re­pre­nad så blir man upp­sagd. Om man lyc­kats få upp en hygg­lig lön kan man för­lo­ra 3 000 - 4 000 kro­nor i må­nads­lön med ett nytt kon­trakt, sä­ger Lennart Mau­rit­zon.

TOM­MY HOLMBORN, fackord­fö­ran­de, be­rät­tar att han ar­be­tat på Ring­hals se­dan 1997 och att han haft an­ställ­ning hos fem oli­ka ent­re­pre­nö­rer un­der den ti­den. Han ar­be­tar med han­te­ring av ra­di­o­ak­ti­va so­por.

– Vi har oli­ka lyft­hjälp­me­del för det är en del tunga lyft. Se­dan gör jag en del spe­ci­el­la jobb, sä­ger han och be­skri­ver de spe­ci­el­la pro­ce­du­rer­na för att in­te ta med sig ra­di­o­ak­ti­vi­tet ut ur tan­kar och lik­nan­de stäl­len.

And­ra fack­med­lem­mar ar­be­tar med mus­sel­sa­ne­ring i kyl­vat­ten­ka­na­ler­na. En far­lig, gas­fylld mil­jö där skärska­dor är re­la­tivt van­li­ga.

– Det är tungt och sli­tigt. Det är ett vik­tigt jobb men det är risk­fyllt, sä­ger Tom­my Holmborn.

YT­TER­LI­GA­RE EN OR­SAK till kon­fli­ken är att Fastighets vill sät­ta stopp på den så kal­la­de hyv­ling­en, att ar­bets­gi­va­ren som be­spa­ring in­te sä­ger upp folk ut­an skär ner på al­las tjäns­ter och där­med slip­per för­hand­la.

– Det kan in­ne­bä­ra mins­kad in­komst över en natt för de an­ställ­da, sä­ger Lennart Maur­ti­zon.

– Många som ar­be­tar här är del­ti­da­re och de drab­bas än­nu hår­da­re, sä­ger Tom­my Holmborn.

FÖR TILL­FÄL­LET PÅ­GÅR en så kall­lad re­vi­sion på Ring­hals då re­ak­to­rer­na stängs ner en i sän­der, ses över och sa­ne­ras. Om det blir strejk ris­ke­ras dock var­ken drif­ten el­ler sä­ker­he­ten, en­ligt Ring­hals press­chef. Men en del frå­ge­tec­ken finns.

– Vi tit­tar just nu på vil­ka om­rå­den som kan på­ver­kas. En even­tu­ell strejk ger sa­ni­tä­ra olä­gen­he­ter ef­tersom städ­ning av toa och om­kläd­nings­rum in­te skul­le ut­fö­ras, sä­ger Kris­ter Svahn, press­chef.

– Det är li­te krång­ligt att över­blic­ka kon­se­kven­ser­na, för om det blir en strejk så på­ver­kar det även ar­bets­mo­ment som ut­förs av and­ra.

MARIA HJUL­STRÖM

FACK­LI­GA RÖS­TER. ”Har man en pro­cen­tu­ell ök­ning rakt av så ökar lö­ne­klyf­tor­na”, på Ring­hals.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

sä­ger fackord­fö­ran­de Tom­my Holmborn (till väns­ter). Till hö­ger står Da­ni­el Lind­blad, le­da­mot i fack­klub­ben Fastighets

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

STREJKBEREDD. ”Det blir en full­stän­dig ar­bets­ned­lägg­ning. Om ar­bets­upp­gif­ter­na ut­förs än­då ris­ke­rar fö­re­ta­get bö­ter”, sä­ger Lennart Mau­rit­zon, om­buds­per­son för Fastighets.

Bild: MARIA GREDESKOG/ARKIV

MUS­SEL­SA­NE­RING. En del fack­med­lem­mar ar­be­tar med mus­sel­sa­ne­ring i kyl­vat­ten­ka­na­ler­na, där skärska­dor är re­la­tivt van­li­ga.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM/ARKIV

CONTAINMENT. Re­ak­to­rin­ne­slut­ning­en på re­ak­tor 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.