Nej till ka­me­ror i sko­gen

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT

Det blir ing­en ka­me­raö­ver­vak­ning i Påsk­bergs­sko­gen.

Minns ni clown­hy­ste­rin i hös­tas? I sam­band med den skrev SD:S Erik Hells­born en mo­tion om trygg­he­ten i Påsk­bergs­sko­gen. Men Hells­borns mo­tion ar­gu­men­te­rar ock­så ut­i­från ti­di­ga­re över­fall i sko­gen. Han vil­le öka trygg­he­ten ge­nom mer be­lys­ning och mon­te­ring av över­vak­nings­ka­me­ror.

MEN FULL­MÄK­TI­GE SÄ­GER nej till för­sla­get med hän­vis­ning till att om­rå­det är för stort att ka­me­raö­ver­va­ka och att hamn- och ga­tu­för­valt­ning­en re­dan har pla­ne­rat att för­bätt­ra be­lys­ning­en i mo­tions­spå­ren.

– Det stäm­mer att Påsk­bergs­sko­gen är en upp­levt otrygg plats men fak­tum är att det sker få in­ci­den­ter där, sa hamn- och ga­tu­nämn­dens ord­fö­ran­de Tobias Carlsson (L) i full­mäk­ti­ge­de­bat­ten.

– Jag tar in­te ställ­ning till om brotts­lig­he­ten ökar el­ler mins­kar, jag vill ba­ra öka trygg­he­ten, sa Erik Hells­born.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.