Kålle Gun­na rs­sons dröm­pro­jekt i Sjö­ne­vad

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅR­TEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

– Jag har all­tid drömt om att ha ett sånt stäl­le! Kålle Gun­nars­son har ta­git över re­stau­rang­de­len av Sjö­ne­vads gäs­tis. Tan­ken är att byg­ga upp nya eve­ne­mang på sikt.

Re­dan in­för för­ra årets sä­song fick han en för­frå­gan då äga­ren stod ut­an ar­ren­da­tor. Lös­ning­en blev att Kålle tes­ta­de att skö­ta re­stau­rang­en un­der de två sto­ra ar­range­mang som va­rit i Sjö­ne­vad på se­na­re år; mark­na­den och spel­mans­stäm­man.

– Her­re­gud vad myc­ket det var att gö­ra! Jag tror att jag var där 21 tim­mar i sträck vid ett till­fäl­le. Men det var skitro­ligt.

frå­gan igen om att ta över ar­ren­det blev sva­ret:

– Det har jag verk­li­gen ing­en tid till. Men jag gör det!

Till sa­ken hör att det är en barn­doms­dröm som går i upp­fyl­lel­se.

– Jag äls­kar mark­na­der. Min mam­ma stod på Sjö­ne­vads mark­nad när jag var li­ten och jag fun­de­ra­de ”tänk att få ha ett sånt stäl­le”. He­la Sjö­ne­vad är unikt. Där är så fint med lä­get vid sjön.

Själ­va bygg­na­den är i hyf­sat skick men in­red­ning­en ska frä­schas upp nå­got. Det blir ex­em­pel­vis nya ta­pe­ter och nytt golv i mat­sa­len.

ATT GÄS­TIS HAFT rätt stor om­sätt­ning på ar­ren­da­to­rer, varav fle­ra gått i kon­kurs, är ing­et som av­skräc­ker ho­nom.

”Jag lo­var in­te mer än god mat och god stäm­ning. Gäs­tis ska bli ett and­nings­hål för mig och mi­na gäs­ter” KÅLLE GUN­NARS­SON

– In­te det mins­ta. Jag dri­ver det på mitt sätt och räk­nar med att det tar ett tag att eta­ble­ra, pre­cis som Sa­gocafét. Gäst­gi­ve­ri­et kom­mer in­te att va­ra öp­pet dag­li­gen ut­an hål­ler öp­pet vid oli­ka eve­ne­mang.

DET SOM FRAM­FÖR allt är in­bo­kat i år är Sjö­ne­vads två sto­ra eta­ble­ra­de ar­range­mang - spel­mans­stäm­man och mark­na­den.

– Se­dan sat­sar vi på att ha öp­pet på fars dag och ser­ve­ra klas­sisk sön­dags­stek.

– Un­der tre hel­ger i de­cem­ber kom­mer vi ock­så att ha ett rik­tigt gam­mal­dags jul­bord. Så som det såg ut när jag väx­te upp un­der 70och 80-ta­let. In­te så an­pas­sat som i dag. Ing­en gra­ti­ne­rad kål­rot och sånt. Men grönkål, brunkål, Jan­son och myc­ket kött. Mat som är la­gad på smör och gräd­de.

Till jul­bor­det blir det även li­te un­der­håll­ning. Där kom­mer Kål­les ar­tist­kol­le­gor Ro­bin Rö­se­hag, Per­nil­la Karls­son, Sa­ra Ax­els­son och Pi­er­re Hag­man att med­ver­ka. In­te al­la sam­ti­digt ut­an man tu­ras om vid oli­ka till­fäl­len.

FRAM­Ö­VER FINNS PLA­NER på nya eve­ne­mang. Den gam­la dans­ba­nan har till ex­em­pel re­no­ve­rats.

– Det hand­lar om att skyn­da lång­samt. Först mås­te vi kla­ra av att skö­ta det vi bo­kat in i år till hund­ra pro­cent in­nan vi går vi­da­re.

– Jag är ju ing­en krögare men har sut­tit ned med min per­so­nal och al­la har sagt att vi ska gö­ra det här. Jag lo­var in­te mer än god mat och god stäm­ning. Gäs­tis ska bli ett and­nings­hål för mig och mi­na gäs­ter.

NY UT­MA­NING. Kålle Gun­nars­son och part­nern Tobias Torstens­son dri­ver in­te ba­ra Sa­goca­fet vid Sto­ran i som­mar med fö­re­ställ­ning­ar där och i Te­a­terglän­tan. Kålle har nu ta­git över ar­ren­det av re­stau­rang­en på Sjö­ne­vads Gäs­tis med en del ar­range­mang i som­mar och höst.

Bild: MÅR­TEN SAMUELSON

Sa­goca­fet vid Sto­ran i som­mar med fö­re­ställ­ning­ar där och i Te­a­terglän­tan. Kålle har nu ta­git över ar­ren­det av re­stau­rang­en på Sjö­ne­vads Gäs­tis med en del ar­range­mang i som­mar och höst.

Bild: HAN­NA BLOMSTRÖM/ARKIV

GU­LA VIL­LAN. Gäst­gi­ve­ri­et i Sjö­ne­vad har sett många ar­ren­da­to­rer kom­ma och gå un­der åren, men Kålle Gun­nars­son är op­ti­mis­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.