Slut­ligt nej till mc-ra­ce på stran­den

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅR­TEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

”Med tanke på att vis­sa sagt att det var ett av de dum­mas­te för­slag som läm­nats, så kom vi rätt långt” TOM­MY ALLANSSON mo­tor­klub­ben Fal­con

Som vän­tat sä­ger po­li­sen nej till Be­ach Ra­ce på Skrea strand i höst. Ar­ran­gö­rer­na tän­ker in­te över­kla­ga men ser läns­sty­rel­sens ja som en li­ten se­ger.

Nu har det for­mel­la be­slu­tet med­de­lats. I och med att tra­fik­nämn­den sä­ger nej blev det allt­så avslag på an­sö­kan hos po­li­sen.

Po­li­sens be­slut kan in­te över­kla­gas, det kan där­e­mot kom­mu­nens ytt­ran­de. Nå­got ar­ran­gö­rer­na in­te tän­ker gö­ra.

– Nej, men med tanke på att vis­sa sagt att det var ett av de dum­mas­te för­slag som läm­nats, så kom vi rätt långt. Många har tyckt att det var en bra grej, sä­ger Tom­my Allansson i Mo­tor­klub­ben Fal­con som stod för an­sö­kan.

– Det har va­rit ett väl­digt stort me­di­alt in­tres­se. Sto­ra fö­re­tag och ak­tö­rer som är med i he­la värl­den har va­rit jät­tein­tres­se­ra­de av att va­ra med. Ha­de vi fått ihop det ha­de det på sikt kanske kun­nat bli en stor sak i Fal­ken­berg. Skul­le ni kun­na tän­ka er att kö­ra på Ringse­gård istäl­let där mo­tor­tra­fik är tillå­ten på stran­den?

– Ja, men den är li­te väl li­ten. Då skul­le jag hell­re väl­ja Ugg­larp el­ler Långa­sand. Men det lig­ger kanske in­te li­ka bra till. Se­dan finns kanske and­ra kom­mu­ner som är in­tres­se­ra­de. Läns­sty­rel­sens dis­pens att kö­ra öpp­nar ju upp för and­ra stäl­len i Sve­ri­ge att sö­ka, me­nar Tom­my Allansson.

BA­KOM IDÉN STOD även Bergman Tra­ding som bland an­nat ar­ran­ge­rar sto­ra täv­ling­ar runt om i Sve­ri­ge.

– Det ha­de va­rit kul eve­ne­mang att gö­ra. Att va­ra först med nån­ting i Sve­ri­ge, sä­ger Eli­sa­beth Per­ro­ne som är press­an­sva­rig på Bergman Tra­ding.

Det lär ju ha körts en del strand­ra­ce för länge se­dan, bland an­nat i Var­berg?

– Jo, men det har va­rit mind­re täv­ling­ar. De kanske till och med har körts ut­an till­stånd. Det här ha­de bli­vit den förs­ta sto­ra täv­ling­en. Ett gra­tis­nö­je för folk på hös­ten när det blir li­te trå­kigt i öv­rigt. Vi skul­le in­te ha kört på klit­ter­na el­ler haft publik där.

– Sam­ti­digt får man re­spek­te­ra kom­mu­nens be­slut även om det drog ut li­te på ti­den. Vi fick ett väl­digt trev­ligt mot­ta­gan­de i Fal­ken­berg. De rus­ka­de in­te på hu­vu­det och sa att ”nej, det här går in­te”. Det är man an­nars så van vid när man job­bar med mo­torsport. Vi bru­kar få gå ige­nom en skärs­eld in­nan vi får kö­ra.

Ni tän­ker in­te över­kla­ga?

– Nej, vi job­bar ju med and­ra pro­jekt ock­så. Vi står och fal­ler in­te med det här. Men det ro­li­ga är att det har pra­tats myc­ket om det här på and­ra täv­ling­ar.

– Det är ba­ra att öns­ka Fal­ken­berg lyc­ka till med eve­ne­mang i fram­ti­den. För det ver­kar va­ra en kom­mun som sat­sar myc­ket på oli­ka ar­range­mang även om det in­te gick vägen för oss, sä­ger Eli­sa­beth Per­ro­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.