La­da total­för­stör­des

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Det rå­der stor brand­risk just nu. Rädd­nings­tjäns­ten fick släc­ka fle­ra brän­der un­der tors­da­gen. All­män­he­ten av­råds från att el­da.

En la­da vid Slätten i när­he­ten av Årstad brann ner till följd av en gräs­brand på tors­dags­för­mid­da­gen.

– Det är väl­digt ris­ka­belt att el­da just nu. Det är torrt i mar­ker­na och till­sam­mans med att det blå­ser myc­ket så ökar ris­ken. Vi tar all­var­ligt på vä­der­läget som rå­der, sä­ger Pe­ter Stened, in­re be­fäl på Rädd­nings­tjäns­ten Väst.

HAN SÄ­GER ATT det är ovan­ligt att en gräs­brand spri­der sig till en bygg­nad på det sätt som sked­de vid Slätten.

Bran­den ha­de av okänd an­led­ning san­no­likt bör­jat i de tor­ra gräs­mar­ker­na ba­kom la­dan. Vid till­fäl­let var fas­tig­he­tens äga­re in­te hem­ma.

El­den hann få fäs­te i la­dan in­nan brand­män från Ge­tinge och Fal­ken­berg var på plats och kun­de för­hind­ra fort­satt sprid­ning. Bo­nings­hu­set all­de­les i när­he­ten kla­ra­de sig där­med ut­an ska­dor.

– I det här fal­let an­tän­des la­dan sam­ti­digt som vi var på väg ut för att släc­ka. Vi ha­de hun­nit halv­vägs ut på plat­sen när det hän­de, be­rät­tar Pe­ter Stened.

Vid 16-ti­den på tors­da­gen kun­de rädd­nings­tjäns­ten läm­na plat­sen.

Tju­go i el­va på mor­go­nen kom ett larm till Rädd­nings­tjäns­ten om att det brann i Vin­berg i när­he­ten av Cor­ti­na dans­ba­na. Det vi­sa­de sig va­ra en gräs­brand på en vil­la­tomt. En fa­milj som el­dat på tom­ten kväl­len in­nan ha­de in­te upp­täckt att det låg och glöd­de i grä­set och var på väg att blos­sa upp. En po­lis­bil som rå­ka­de kö­ra för­bi på väg 154 all­de­les bred­vid upp­täck­te bran­den.

– När vi kom hit upp­täck­te vi att det slog små lå­gor ur grä­set på en yta som om­fat­ta­de tio gång­er fem­ton me­ter, sä­ger rädd­nings­le­da­ren Ja­mes Vid­lyc­ke.

STRAX EF­TER KLOC­KAN halv tio på tors­dags­för­mid­da­gen in­kom lar­met om en brand i ett fler­fa­miljs­hus i Tors­holm i när­he­ten av Vin­berg. Am­bu­lans lar­ma­des till plat­sen men ing­en per­son be­höv­de upp­sö­ka läkar­vård.

Med an­led­ning av vä­der-

HÖG RISK. Ris­ken för brand är hög just nu, i Årstad fick bran­den fäs­te i en la­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.