Man höll 28 kat­ter i mi­sär

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Maria.hjulstrom@hn.se

En man i 65-års­ål­dern i Fal­ken­bergs kom­mun döms till bö­ter för djur­plå­ge­ri mot si­na 28 kat­ter.

Som­ma­ren 2016 gjor­de läns­sty­rel­sen en in­spek­tion hos en man i Fal­ken­bergs kom­mun ef­ter en ano­nym an­mä­lan. Hu­set där man­nen bod­de med si­na 28 kat­ter och en kat­tunge var en­ligt do­men fullt av gam­mal av­fö­ring och ha­de en myc­ket hög am­mo­ni­ak­halt. Kat­ter­na var så ut­tor­ka­de och av­mag­ra­de att ve­te­ri­nä­ren be­skrev det som svårt att stic­ka in nå­len un­der skin­net på kat­ter­na som be­döm­des så van­vår­da­de att de av­li­va­des ome­del­bart.

I do­men fast­slås att kat­ter­na fått för li­te mat un­der åt­minsto­ne ett par må­na­ders tid, ing­en mat el­ler vat­ten fanns till­gäng­lig och att kat­ter­na var mat­ta i päl­sen och myc­ket smut­si­ga. En­dast kat­tung­en ha­de nor­malt hull. Den nu döm­de man­nen för­ne­kar all van­vård och sä­ger sig in­te ens ha märkt att det luk­ta­de starkt av urin i hu­set. Man­nen döms till vill­kor­lig dom och dags­bö­ter på sam­man­lagt 8 000 kro­nor.

MARIA HJUL­STRÖM

KOL­LA HÄR: EN GRÄSAND I HÅLIGT TRÄD, TILL SY­NES OBEKYMRAD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.