Sop­hämt­ning och nö­jen lyf­ter Le Pen

TT be­sö­ker ett av Na­tio­nel­la fron­tens star­kas­te fäs­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Klyf­tan är djup mel­lan stad och lands­bygd i ett splitt­rat franskt pre­si­dent­val.

Där miss­tron och ar­bets­lös­he­ten härs­kar för­sö­ker Ma­ri­ne Le Pen sam­la stöd – med hjälp av bätt­re sop­hämt­ning och nö­jes­liv.

Reg­net stri­lar en­vist ner över de slit­na te­gel­hu­sen i Hé­ninBeau­mont, en halv­tim­me sö­der om Lil­le.

Det här är slagg­hö­gar­nas, krig­s­kyr­ko­går­dar­nas och de tys­ta skor­ste­nar­nas Frank­ri­ke, fjär­ran från röd­vin och vack­ra tav­lor i Paris.

Här re­ge­rar Na­tio­nel­la fron­ten bå­de i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na in­för pre­si­dent­va­let och i kom­mun­hu­set. Hé­ninbeau­mont är en av de knappt 30 kom­mu­ner i Frank­ri­ke som styrs av Ma­ri­ne Le Pens par­ti­kam­ra­ter.

Och i vår­blas­ket på ga­tan ges tum­men upp.

– Här har vi det bra, för vi har Na­tio­nel­la fron­ten. Det är myc­ket mer ord­ning nu, an­ser Bran­don De­lan­che och flick­vän­nen Ma­ri­ne Pag­ni­ez.

Re­sul­ta­ten i pre­si­dent­va­lets förs­ta om­gång vi­sar på ett klart klu­vet Frank­ri­ke. Stor­stä­der, uni­ver­si­tets­om­rå­den och de väst­ra de­lar­na av lan­det fö­re­drog för­re eko­no­mi­mi­nis­tern Em­ma­nu­el Macron. Lands­bygd och slit­na in­du­stristä­der, in­te minst i ös­ter, la­de främst si­na rös­ter på Le Pen.

Hé­nin­beau­mont är ett av Na­tio­nel­la fron­tens sto­ra flagg­skepp. Ma­ri­ne Le Pen har egent­li­gen ing­en kopp­ling till trak­ten, men val­de 2007 att gö­ra den lil­la sta­den till sin po­li­tis­ka bas. Det är här hon har kan­di­de­rat till Eu-par­la­men­tet, det frans­ka par­la­men­tet och re­gi­on­sty­ret i Lil­le. Och det är här som hon har si­na val­va­kor.

Or­sa­ken he­ter Ste­e­ve Bri­o­is, 45, född och upp­vux­en i trak­ten, som steg för steg byggt upp en stark bas för par­ti­et än­da se­dan han val­des in som full­mäk­ti­ge­le­da­mot re­dan vid 22 års ål­der. Se­dan han för tre år se­dan tog över som borg­mäs­ta­re har stra­te­gin tyd­ligt va­rit att vi­sa upp Hé­ninbeau­mont som ex­em­pel på att Na­tio­nel­la fron­ten kan sty­ra med fram­gång.

Stads­bor­na Bran­don och Ma­ri­ne hål­ler med.

–Det är myc­ket mind­re so­por på ga­tor­na nu, sä­ger Bran­don.

– Och det hålls mer eve­ne­mang, kon­ser­ter och så. Det är mer po­si­tivt, tyc­ker Ma­ri­ne.

Som till­fäl­lig be­sö­ka­re är det emel­ler­tid in­te helt en­kelt att se nå­gon stör­re skill­nad jäm­fört med när TT se­nast var i sta­den, in­för re­gi­o­nal­va­let 2015. Järn­vägs­ho­tel­lets föns­terru­tor är fort­fa­ran­de kros­sa­de och till sa­lu-skyl­tar­na häng­er fort­satt på rad längs ga­tor­na i cent­rum.

Sam­ti­digt har fak­tiskt stö­det för Na­tio­nel­la fron­ten gått ned jäm­fört med de se­nas­te åren. I förs­ta pre­si­dent­valsom­gång­en fick Ma­ri­ne Le Pen 46,5 pro­cent av rös­ter­na i kom­mu­nen. Det är par­ti­ets lägs­ta siff­ra i Hé­nin-beau­mont se­dan för­ra pre­si­dent­va­let och näs­tan 15 pro­cen­ten­he­ter mind­re än vad Le Pen själv fick när hon för­des fram som re­gi­o­nal re­ge­rings­chef i de­cem­ber 2015.

I ons­dags kväll de­mon­stre­ra­de dess­utom ett hund­ra­tal stads­bor mot Le Pen och hen­nes par­ti.

Wik­tor Num­me­lin/tt

FOTO: WIK­TOR NUM­ME­LIN/TT

Sli­ten stad. In­du­strista­den Hé­nin-beau­mont är ett av Na­tio­nel­la fron­tens star­kas­te fäs­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.