Krav på ny Ke­vin-ut­red­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BROTT. De var ba­ra fem re­spek­ti­ve sju år gam­la när de pe­ka­des ut som mör­da­re i utred­ning­en om fy­ra­å­ring­en Ke­vins död.

Brö­der­nas ad­vo­kat Tomas Ols­son krä­ver en ny po­lis­ut­red­ning se­dan fal­let grans­kats i me­di­er.

Han har nu läm­nat in en for­mell be­gä­ran till Riks­å­kla­ga­ren, rap­por­te­rar SVT Ny­he­ter Värm­land.

– Vi vill att för­un­der­sök­ning­en åter­upp­tas och att brö­der­na av­skrivs från utred­ning­en. Skä­let är de upp­gif­ter som kom­mit fram om att det på­ståd­da er­kän­nan­det in­te ex­i­ste­rar, sä­ger Tomas Ols­son. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.