Mam­mor ska få ned brotts­lig­he­ten

Mal­mö­po­li­sen in­spi­re­ras av ame­ri­kansk mo­dell

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Mal­mö­po­li­sen vill pro­va en ame­ri­kansk mo­dell för att få kri­mi­nel­la att läg­ga av. Mam­mor och and­ra an­hö­ri­ga som drab­bats av kri­mi­na­li­tet får en nyc­kel­roll.

– De kri­mi­nel­la har enormt myc­ket re­spekt för si­na möd­rar och and­ra möd­rar som bli­vit drab­ba­de. Vi tror att vi skul­le kun­na på­ver­ka, sä­ger Mal­mös po­lis­mäs­ta­re Ste­fan Sin­téus.

I ju­ni åker han till­sam­mans med lo­kal­po­lis­om­rå­des­che­fer från Mal­mö till New York för att lä­ra mer om mo­del­len, som ut­veck­lats un­der led­ning av den ame­ri­kans­ke fors­ka­ren Da­vid Ken­ne­dy. Re­dan i höst hop­pas man kun­na bör­ja i Mal­mö – och kom­mu­nen är re­dan med på no­ter­na.

Det hand­lar om att kal­la till sig ton­gi­van­de kri­mi­nel­la per­so­ner till mö­ten, när de fått vill­kor­lig fri­giv­ning från fäng­el­set el­ler dömts till skydds­till­syn. Ut­ö­ver po­li­sen ska ock­så fö­re­trä­da­re för kom­mu­nen och Kri­mi­nal­vår­den va­ra med, lik­som an­hö­ri­ga till drab­ba­de.

–Det kan va­ra an­ting­en nå­gon som har en son som har bli­vit mör­dad el­ler kanske en mam­ma som har en son som fått ett långt fäng­el­se­straff, sä­ger Ste­fan Sin­téus.

Da­vid Ken­ne­dy har i en ti­di­ga­re Tt-intervju be­skri­vit hur ett mö­te kan gå till:

– Vi sä­ger till dem: Vi vet vem du är, vi vet vad du gör, vi vill att du ska över­le­va – men de värs­ta sa­ker­na du syss­lar med mås­te upp­hö­ra.

Den kri­mi­nel­le får al­ter­na­ti­ven pre­sen­te­ra­de för sig, bå­de vad sam­häl­let skul­le kun­na hjäl­pa till med och vad som hän­der om per­so­nen fort­sät­ter att be­gå brott. Då kom­mer bå­de po­li­sen och and­ra myn­dig­he­ter att fo­ku­se­ra på den här per­so­nen och den­nes när­mas­te kri­mi­nel­la nät­verk och slå till mot al­la for­mer av brott, sto­ra som små.

– Po­li­sen mås­te vi­sa en del musk­ler i det­ta och det är det som är ut­ma­ning­en, att vi ska ha ka­pa­ci­tet att fak­tiskt vid­ta åt­gär­der om det in­te blir som vi kom­mit över­ens om, sä­ger Ste­fan Sin­téus.

Ef­ter stu­die­be­sö­ket i USA kom­mer Mal­mö­po­li­sen att kon­sul­te­ra Mal­mö hög­sko­la, Brotts­före­byg­gan­de rå­det (Brå) och Kri­mi­nal­vår­den om hur mo­del­len kan an­vän­das i Sve­ri­ge. Den går in­te att im­por­te­ra rakt av, ef­tersom till ex­em­pel sek­re­tess­lag­stift­ning­en ser an­norlun­da ut här.

– Brå är de som har stu­de­rat mo­del­len och sä­ger att det finns evi­dens för att den skul­le kun­na fun­ge­ra även med svens­ka mått, sä­ger Sin­téus.

I USA har ar­bets­sät­tet nått sto­ra fram­gång­ar.

– Vi kan få ner an­ta­let mord­fall med 30–50 pro­cent i de rik­tigt svå­ra mil­jö­er vi pra­tar om, sa­de Da­vid Ken­ne­dy vid sitt Sve­rige­be­sök ti­di­ga­re i vår.

Det lå­ter li­te för bra för att va­ra sant?

– Det vi­sar sig att det fak­tiskt är det lil­la som kan få det att tip­pa över. Har man en bo­stad, har man att äta – den so­ci­a­la si­tu­a­tio­nen är långt vik­ti­ga­re än vad många tror, sä­ger Ste­fan Sin­téus.

Ce­ci­lia Klin­tö/tt

FOTO: JOHAN NILS­SON/TT/ARKIV

Po­li­sen i Mal­mö hop­pas att med hjälp av mo­del­len få ned brotts­lig­he­ten i sta­den.

Da­vid Ken­ne­dy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.