Fors­ka­re: Li­te oro bra för häl­san

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Oro bru­kar nor­malt sett in­te be­skri­vas som nå­got som gyn­nar väl­be­fin­nan­det. Men en la­gom mängd oro kan tvärtom gyn­na häl­san, häv­dar fors­ka­re.

– Jag tror att det finns en brist på för­stå­el­se när man får män­ni­skor att må då­ligt för att de oro­ar sig, el­ler sä­ger till dem att in­te oroa sig, sä­ger den ame­ri­kans­ka psy­ko­lo­gi­pro­fes­sorn Kate Sweeny till Ti­me Ma­ga­zi­ne.

En sund mängd oro mo­ti­ve­rar män­ni­skor till ett häl­so­samt be­te­en­de, som att sät­ta på sig sä­ker­hets­bäl­te, an­vän­da sol­skydd el­ler gå på lä­kar­un­der­sök­ning­ar, skri­ver hon i en ar­ti­kel i tid­skrif­ten So­ci­al and Per­so­na­li­ty Psycho­lo­gy Com­pass. En stu­die Sweeny re­fe­re­rar till vi­sa­de till ex­em­pel att kvin­nor med mått­lig oro – till skill­nad från dem som oro­a­de sig för myc­ket el­ler för li­te – i stör­re ut­sträck­ning gick och scre­e­na­de sig för can­cer.

– Det ver­kar som att bå­de för myc­ket och för li­te oro kan på­ver­ka mo­ti­va­tio­nen. Men rätt mängd oro kan mo­ti­ve­ra män­ni­skor, ut­an att gö­ra dem pa­ra­ly­se­ra­de, sä­ger hon till tid­ning­en.

För myc­ket oro är skad­ligt, be­to­nar Sweeny. Men många män­ni­skor oro­ar sig all­de­les för li­te, till ex­em­pel för osun­da va­nor.

– I des­sa fall är det långt bätt­re att oroa sig i la­gom grad än att in­te oroa sig alls, sä­ger Kate Sweeny. (TT)

FOTO: TT/ARKIV

La­gom mängd oro kan gyn­na bå­de ett häl­so­samt be­te­en­de och ett all­mänt väl­må­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.