Vår­den kan lä­ra av hem­ma­föds­lar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■SJUKVÅRD. Lång­sam­ma för­loss­ning­ar, som i hem­met, ger kvin­nan fär­re ska­dor. Det är känt, och nu vi­sar en stu­die från Sahl­grens­ka aka­de­min att sjuk­hu­sen kan lä­ra mer än man trott av det­ta.

Att fö­da barn hem­ma be­kostas i Sve­ri­ge av kvin­nan själv, och är ba­ra tänk­bart om för­loss­ning­en in­te kan be­fa­ras bli kom­pli­ce­rad.

– Det är en li­ten, se­lek­te­rad grupp. Men man kan an­vän­da me­to­der som fun­ge­rar i hem­met även på sjuk­hus, sä­ger fors­ka­ren Ma­lin Edqvist, som själv är barn­mors­ka. (TT)

FOTO: MOHAMMAD ANWAR DANISHYAR/AP

Krigs­her­ren Gul­bud­din Hek­ma­ty­ar fram­träd­de i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.